Dispensasjon for fôrvarer av GMO-varianter

Mattilsynet gir fire fiskefôrprodusenter dispensasjon fra godkjenningskrav i fôrvareforskriften.

Mattilsynet gir fire fiskefôrprodusenter forlenget dispensasjon fra å søke godkjenning om genmodifiserte produkter det ikke var godkjenningskrav til før 15. september 2005. Dispensasjonen gjelder for prosesserte, ikke-spiredyktige fôrvareprodukter av 19 ulike GMO-varianter, og gjelder fram til 15. september 2010, melder Mattilsynet.

Ikke i bruk per i dag

Mattilsynet er ikke kjent med at fiskefôrbransjen har benyttet GM-fôrvarer til nå, men at man ønsker å ha muligheten åpen dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig å bruke slikt fôr.

Norsk regelverk for genmodifiserte (GM), bearbeidete nærings- og fôrmidler ble endret høsten 2005 som en delvis harmonisering av EUs regelverk og i påvente av nasjonal implementering. Da det i Norge tidligere ikke var godkjenningskrav til enkelte GM-produktgrupper, blant annet fôrvarer, ble det laget en overgangsordning for slike eksisterende produkter.

Overgangsordningen innebar at virksomheter som meldte inn aktuelle EU-godkjente produkter, fortsatt kunne bruke disse fram til og med 15. september 2008. Skulle de fortsatt brukes etter denne dato, måtte virksomhetene i henhold til § 7a i forskrift om fôrvarer søke om godkjenning.

Overgangsordning for 19 GM-produktgrupper

Fiskeri- og Havbruksnæringen (FHL) meldte inn produktgrupper fra 24 forskjellige GMO-varianter innen innmeldingsfristen 15. mars 2006, hvorav 19 ble omfattet av overgangsordningen.

I praksis gjaldt overgangsordningen alle prosesserte fôrvarer fra disse 19 GMO-variantene, både landdyr- og fiskefôr. Produktene måtte merkes i henhold til GM-merkekravet før eventuell omsetning.

Liste med oversikt over tillatte GM-produktgrupper per september 2009 ligger nederst på siden.

Forlenget dispensasjonstid

Implementeringen av EUs GM-regelverk har tatt lengre tid enn antatt, og overgangsordningen gikk ut 15. september 2008. FHL sendte derfor inn en søknad om dispensasjon fra å søke godkjenning for de 19 GM-produktgruppene fram til de aktuelle rettsaktene er implementert.

I samråd med Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ble det bestemt at det kunne søkes om dispensasjon fra godkjenningskravet i ett år av gangen.

Mattilsynet innvilget høsten 2008 dispensasjonssøknaden for ett år fram til 15. september 2009, og har nå vedtatt å forlenge dispensasjonen om krav til godkjenning i ytterligere ett år fram til 15. september 2010.

Betingelser for dispensasjon

Dispensasjonen fra å søke om godkjenning av prosesserte produkter fra 19 GMO-varianter er gitt til fiskefôrprodusentene Biomar, Ewos, Skretting og Polarfeed.

Følgende betingelser gjelder:

  • Dispensasjonen gjelder kun ikke-spiredyktig GM-materiale
  • Dispensasjonen gjelder ikke fôr til landdyr, men kun fôr til fisk slik det er søkt om
  • Dersom godkjenningen for noen av de aktuelle produktene skulle bli trukket tilbake i EU, vil dispensasjonen opphøre for det produktet i Norge
  • Dersom nytt regelverk trer i kraft i løpet av tidsrommet dispensasjonen gjelder for, vil Mattilsynet kunne fatte nytt vedtak i saken
  • Produktene må merkes som genmodifiserte i henhold til forskrift om fôrvarer § 25