Krever stans i oppdrettsveksten

Bellona krever at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen stanser veksten i fiskeoppdrettsnæringen.

– Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen får en hard jobb hvis hun skal dra med seg venner og kolleger fra oppdrettsnæringa og ta tak i de store miljøproblemene den har, sier fagrådgiver Marius Dalen i Bellona, og krever nullvekst for norsk fiskeoppdrett i 2010.

Med bakgrunn både i eget oppdrettsselskap og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) kjenner den nyslåtte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen oppdrettsnæringa meget godt. Hun tar over et departement der produksjonsvekst har stått i førersetet, og miljøhensyn har blitt nedprioritert, skriver Bellona på sine nettsider.

Fraråder vekst i oppdrettsnæringen

Fagrådgiver Marius Dalen er spesielt betenkt over produksjonsmålsetningen for 2010, som Berg-Hansen arver etter sin forgjenger Helga Pedersen. Under henne ble det bestemt at oppdrettsnæringen i Norge skal produsere fem prosent mer til neste år enn i 2009, til tross for krystallklare miljøfaglige råd om nullvekst.

– Både Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning fraråder en produksjonsøkning i 2010. Dette må den nye fiskeriministeren ta hensyn til, sier Dalen.

I tillegg har en rekke andre etater og forskningsinstitusjoner uttrykt bekymring over utviklingen.

– Dersom Berg-Hansen følger opp målet om fem prosents vekst, er det i så fall politisk motivert, og uten faglig grunnlag, sier Dalen.

På grunn av alle de nye konsesjonene som er gitt i år, ligger vi nå an til å bli produsert tolv prosent mer oppdrettsfisk i 2009 enn i fjor, hevder Bellona.

Habilitetsproblemer

Tidligere i år presenterte Fiskeri- og kystdepartementet også en bærekraftstrategi for havbruk.

– Denne må Lisbeth Berg Hansen følge opp. Hvis hun ikke klarer i innfri på dette viktige arbeidet, vil det være mange som vil kunne anklage henne for inhabilitet og favorisering av oppdrettsnæringa på bekostning av miljøet, mener Dalen i Bellona.

Bakgrunn

Dette er noe av det Bellona mener er de største miljøproblemene i havbruksnæringen som ministeren må ta tak i:

– Oppdrettsnæringa bruker trua fiskearter til fôr
Fiskearten kolmule er mye brukt som fôr til oppdrettsfisk. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) og Havforskningsinstituttet har i lang tid advart mot at kolmulefisket foregår langt utover det som er bærekraftig. Så lenge råvarene i produksjonen av fiskefôr ikke er høstet på en bærekraftig måte, kan man heller ikke si at den ferdige oppdrettfisken er forsvarlig produsert.

– Laks på rømmen
Etter en nedgang i rømningstallene i 2008, er det allerede nå flere rømte oppdrettsfisk i år. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Direktoratet for naturforvaltning uttrykker at dagens situasjon er ikke bærekraftig.

– Flere anlegg gir mer lakselus
Parasitten lakselus har alltid vært til stede på villfisk i Norge, men med oppdrettsnæringas eksplosive vekst har den blitt et stort miljøproblem som truer villfiskstammer. Havforskningsinstituttets statusrapport sier at situasjonen i enkelte områder er å regne som ikke bærekraftig. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal betegner dagens situasjon i fylket som ikke bærekraftig. Dessuten har Mattilsynet uttalt at de nye konsesjonene som ble tildelt i 2009 gjør situasjonen for håndtering av lus utfordrende.

– Økt forurensing
Utslippene av nitrogen og fosfor fra oppdrettsanlegg øker i takt med produksjonsveksten. I et at de mest oppdrettsintensive områdene, Hardangerfjorden, har det oppstått en disputt mellom Norsk institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet om negativ påvirkning på vannmiljøet. Når denne debatten reises av tunge fagmiljøer, er det tydelig at man nærmer seg hva flere områder tåler av slik påvirkning.