Oppdrettsnæringen styrker kampen mot lakselus

Lusesituasjonen er den største enkeltutfordringen for laksenæringen, mener Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). 

- Lusesituasjonen er den største enkeltutfordringen for laksenæringen. Både av hensyn til oppdrettslaksen og villaksen setter næringen nå inn ekstra tiltak i alle regioner for å få etablert en nasjonal bekjempelsesplan, sier Henrik Stenwig, direktør helse og kvalitet i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

I en pressemelding tidligere i dag melder Mattilsynet om bekymring for lusesituasjonen i oppdrettsanleggene flere steder langs kysten. Høye forekomster av lus og økt resistens mot de mest vanlige lusemidlene gjør at det varsles skjerpet offentlig tilsyn ved oppdrettsanleggene.

- Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening deler vurderingen av at ytterligere tiltak må settes inn. Det er derfor allerede satt i verk regionale prosjekter med det mål for øye å styrke innsatsen langs kysten, sier Stenwig.

Les også: Berg-Hansen: Urovekkende tall 28.10.2009
Les også: Mattilsynet bekymret over lakselussituasjonen 28.10.2009

Næringens nasjonale plan

- Vi ønsker å få med alle oppdrettere og fiskehelsenettverkene i arbeidet med utarbeidelse og gjennomføring av samhandlingsplaner, slik som blant annet er omtalt i luseforskriften. De regionale tiltakene vil inngå i næringens nasjonale plan for lusebekjempelsen som vi nå arbeider med, sier Stenwig.

Det er oppdretternes ansvar å holde lusenivået innenfor tiltaksgrensene myndighetene har satt. Hovedmålet for næringen er at lus fra oppdrettsanlegg ikke skal ha negativ påvirkning på villfisk. I samarbeid med Mattilsynet bruker lakseoppdretterne betydelige ressurser på å holde lusenivået lavt.

Økt bruk av leppefisk

Bekjempelsen er basert på rutinemessig kontroll. Hvis lusepåslaget overstiger et visst nivå, settes det inn behandlingstiltak. Aktuelle tiltak er tilsetting av godkjent legemiddel i vannet i oppdrettsmerden, bruk av spesialfôr eller leppefisk (rensefisk). Fra Trøndelag og sørover har bruk av leppefisk økt nettopp fordi det er oppnådd gode resultater.

FHL er positiv til Mattilsynets initiativ om et møte 25. november for å diskutere situasjonen. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen melder at også departementet vil invitere til et snarlig møte.

- I disse møtene vil vi presentere de tiltakene vi nå setter i gang i tillegg til de ordinære tiltakene som gjennomføres, sier Henrik Stenwig.

Bakgrunn
Lakselus finnes naturlig i saltvann. Utviklingen av lakseoppdrett langs kysten har medført at lakselusa har større mulighet enn før til å finne verter (laksefisk) i sjøen der den kan leve og formere seg. I tillegg til at lus er en utfordring for oppdrettsfisken, kan den representere et helseproblem for villfisk.

I næringens arbeid for å holde lusenivået lavt, veier derfor hensynet til villaksen tungt, særlig om våren og forsommeren når den ville laksen vandrer til havs.

Det er positivt å registrere at Havforskningsinstituttet våren 2009 fant svært lite lakselus på Vestlandet, blant annet i Hardangerfjorden. Både temperaturforhold i sjøen og vellykkede synkroniserte avlusninger i oppdrettsanleggene nevnes som årsaker til de lave tallene, skriver FHL på sine nettsider.