Krever full stans for vekst i oppdrett

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at lakselus-situasjonen er ute av kontroll, og krever både stans i vekst og sanering av anlegg i utsatte regioner.

Tall som Mattilsynet i går la frem, vekker sterk uro hos Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF).

Les også: Mattilsynet bekymret over lakselussituasjonen 28.10.2009

Full stans og sanering

– Full stans i all vekst i oppdrettsnæringa, sanering av anlegg i utsatte regioner og langt sterkere grep fra fiskerimyndighetene for å få situasjonen under kontroll. Dette er krav som NJFF fremmer i kjølvannet av det forbundet mener er skremmende tall fra Mattilsynet.

Ber om møte

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber nå om et møte Fisker- og kystiminister Lisbeth Berg-Hansen for å understreke alvoret i situasjonen. Grep må øyeblikkelig iverksettes for å møte de miljømessige utfordringene som oppdrettsnæringa i dag er ansvarlige for, uttaler NJFF i en pressemelding.

Lakselussituasjonen langs kysten er nå svært prekær for de ville bestandene av laks og sjøørret. De siste tallene fra Mattilsynet viser at gjentatte varsko-rop fra villaksinteressene de siste årene, har vært berettiget, mener forbundet.

– Lusesituasjonen er kort sagt ute av kontroll. Lusenivået i oppdrettsanleggene er nå tre ganger høyere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittstall fra april til og med september viser ca 280 rapporterte tilfeller med lusetall over tiltaksgrensa. Samme tall i fjor var ca 115. Samtidig rapporteres det også om økt forekomst av nedsatt følsomhet og resistens mot dagens lakselusmidler. Det gir svært dystre perspektiver for den framtidige bekjempelsa av lakselus i den sterkt voksende oppdrettsnæringa, sier NJFFs fagsjef Siri Parmann.

Les også: Oppdrettsnæringen styrker kampen mot lakselus 28.10.2009

Krever grep

NJFF registrerer at Mattilsynet nok en gang ber næringen selv ta ansvar og rydde opp i miljøproblemene. NJFF mener man nå har kommet til et punkt hvor en slik tilnærming blir for naiv, skriver forbundet.

– Lakselusproblematikken er av et slikt omfang at det må tas grep fra myndighetene for å få situasjonen under kontroll. Næringa må sjølsagt ta sin del av ansvaret, men dette alene har vist seg å ikke være tilstrekkelig. NJFF ber nå om et møte med kyst- og fiskeriministeren for å ta opp den alvorlige situasjonen og be om at fiskerimyndighetene tar grep. Videre vekst i næringa må øyeblikkelig stanses til man fyller kravene i Akvakulturlovens formålsparagraf med krav om bærekraftig drift. Om nødvendig, må anlegg saneres i de mest utsatte regionene, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

Krever ny "industri-revolusjon"

NJFF mener at det er nærliggende å trekke en parallell til opprydningsarbeidet som ble gjort innen norsk landbasert industri på 70- og 80-tallet: Samfunnet tok tak i de store forurensingsproblemene ved å benytte lovverket (Forurensingsloven 1983, Produktkontrolloven 1976 mfl). Samtidig etablerte man et statlig forurensingstilsyn til å kontrollere at samfunnets miljøkrav ble fulgt.

I dag er forurensinga fra denne industrien under kontroll, mener NJFF.

– Det samme kan dessverre ikke sies om oppdrettsindustrien. De lever på et 70-talls nivå, med manglende myndighetskontroll og med stadig ekspansjon og vekst som sin ledestjerne. Miljøet rundt lider sterkt. For mange områder er miljøbelastninga langt over det som er bærekraftig, sier Parmann og Farstad.