Stort underskudd for Sponfish

Torskeoppdretteren Sponfish fikk et resultat før skatt på minus 31,7 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år er det tapt 86,1 millioner kroner.

Det viser resultatrapporten for 3. kvartal 2009 som selskapet la frem sist uke.

På grunn av usikkerhet omkring den biologiske og økonomisk status og utsikter valgte selskapets styre å utsette offentliggjøringen av halvårssrapporten. Ovennevnte usikkerhet skyldtes indikasjoner på uforklart svinn i løpet av sensommeren som styret ønsket å få avklaret før offentliggjøring.

Dette arbeidet er nå langt på vei gjennomført og herværende rapport erstatter således rapporten for 1. halvår ved en førtidig offentliggjøring av regnskap og virksomhetsrapport pr. 3. kvartal 2009, skriver selskapet i rapporten.

Minus NOK 86,1 mill.

Selskapet har til og med 3. kvartal i år omsatt for bare NOK 13,8 millioner, og med driftskostnader på godt over NOK 95 millioner i samme periode, så har selskapet gått på et kraftig underskudd.

Sponfish ASA hadde et underskudd på NOK 86,1 millioner pr. 3 kvartal 2009. Pr. 30.9.2009 hadde konsernet en disponibel likviditet på NOK 23,9 millioner og en egenkapital på NOK 74,5 millioner som tilsvarer en egenkapitalandel på 40,8 prosent.

Det er flere årsaker til det svake resultatet selskapet fremlegger. Prisen på oppdrettstorsk har falt betydelig og ligger pr. rapportdato på ca. NOK 17 for fisk mellom 1-2 kg og på ca. NOK 24-27 for såkalt ”2-3”. Gjennom telling, veiing og sortering av matfisken i Tysfjord er det også avdekket et betydelig svinn. Fiskens vekt er i tillegg noe lavere enn forventet, skriver selskapet.

Konsekvensen av disse forhold er at inntektene er lavere enn budsjettert. Fremtidig inntekt fra biomassen som skal slaktes i 2010 ser også ut til å bli vesentlig lavere enn forventet og medfører et behov for betydelige nedskrivninger på selskapets varelager av fisk i sjø.

Store tap medfører svekket soliditet og redusert evne til å finansiere fremtidige utsett av fisk. På denne bakgrunn er det besluttet å ikke sette ut mer fisk i sjøen i 2009.

Med de nåværende lave produktpriser og gjeldende kostnadsstruktur vil Sponfish i 2010 ikke ha tilstrekkelig kapitalgrunnlag og likviditet til å utvikle virksomheten etter de opprinnelige planene.

I lys av dette vurderer styret strukturelle løsninger for selskapet (integrasjon med andre selskap) og muligheter for refinansiering og rekapitalisering.

På tross av store utfordringer er det også positiv utvikling på viktige enkeltområder. Det er god stabilitet i så vel yngel som settefiskanlegget og vi har så langt vært forskånet fra alvorlige sykdomsutbrudd.

På ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober ble det vedtatt å omdanne selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap. Samtidig ble det foretatt valg av nytt styre som består av André Aarøen (formann), Geir Tore Hjelle, Ivar Sigurd Eide og Arnulf Haukeland.


Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport for de første ni måneder av 2009
 

Sponfish sin presentasjon av virksomheten i de ulike forretningsområdene.

Troms Marin Yngel AS

Troms Marin Yngel AS (TMY) er lokalisert på Kvaløya ved Tromsø og har i dag en årskapasitet på ca. 4 millioner yngel. Anlegget ligger i umiddelbar nærhet til statens avlsstasjon for torsk.

Den gode utviklingen i virksomheten i TMY som ble rapportert i første kvartal står fortsatt ved lag. Det første innlegget av rogn i 2009, runde 1/2009, er levert for påvekst til settefiskanlegget og produksjonen har gått som planlagt. Runde 2/2009 er basert på rogn fra 2. generasjons selektert stamfisk og også her har produksjonen vært i henhold til budsjett. Det forventes at denne generasjonen vil gi bedre vekstegenskaper enn den foregående. Den etterfølgende runde 3/2009 utvikler seg også på en god måte.

På grunn av gode produksjonsresultater og et antatt redusert behov og eksternt marked for torskeyngel er det besluttet å ikke legge inn ytterligere rogn i 2009.

Norsk Marin Settefisk AS

Norsk Marin Settefisk AS (NMS) ligger på Senja og er et påvekstanlegg. Også ved NMS har produksjonen utviklet seg på en god måte. Fiskehelsen er god. Som beskrevet i rapporten for 1. kvartal skyldes det sannsynligvis installasjonen av nytt UV-anlegg, dyktige og kvalifiserte medarbeidere samt andre tiltak for å sikre god fiskehelse.

Ved utgangen av 3. kvartal 2009 hadde NMS ca. 1,3 millioner yngel og settefisk i anlegget. En del av denne fisken er klar for utsett i sjø høsten 2009, mens den resterende beholdningen vil representere stor settefisk våren 2010. Hva som vil skje med denne fisken vil avhenge av resultatet av de prosesser som nå pågår for å avklare konsernets videre utvikling.

Matfiskproduksjonen

Som informert i rapporten for 1. kvartal 2009, ble virksomheten i Sør-Varanger besluttet nedlagt. Beslutningen er gjennomført og matfiskvirksomheten er nå konsentrert til Tysfjord i Nordland fylke.

Sammenlignet med de opprinnelige planer er utsettet av yngel i 2009 redusert. De opprinnelige planer var et utsett på 1,5 millioner fisk. Frem til utløpet av første halvår var det satt ut ca. 0,55 mill. Det vil ikke bli satt ut mer fisk i 2009. Det planlagte utsettet blir derfor holdt tilbake på NMS.

Som redegjort for innledningsvis, fikk selskapet i løpet av sensommeren indikasjoner på svinn i beholdningen av matfisk. Gjennom telling og sortering av fisken i løpet av september og oktober måned er disse indikasjoner blitt bekreftet. To lokaliteter er gjennomgått og viser betydelige negative avvik. Vi har konstatert et uregistrert svinn på henholdsvis 21 prosent og 26 prosent i antall. Den siste av lokalitetene er i ferd med å bli talt opp og sortert. Selskapet har i sin videre planlegging tatt høyde for at svinntallene også her vil vise seg å være vesentlig høyere enn våre målsettinger.

Brønnbåtaktiviteten

Denne virksomheten utøves i Sponfish Transport AS med selskapets to båter, BB Jarfjord og BB Arnøytrans. Båtene benyttes til frakt av yngel og settefisk samt av slakteferdig fisk. I tillegg benyttes de i forbindelse med sortering og telling av fisk ved matfiskanlegget. Båtene leies også ut i det åpne brønnbåtmarkedet.

Som det ble informert i forrige rapport, innebærer avvikling av virksomheten i Sør-Varanger redusert brønnbåtbehov fom andre halvår 2009. BB Jarfjord er lagt ut for salg.

I juli gikk Arnøytrans til verksted for den periodiske 5 års klassifiseringen. Arbeidet tok lenger tid og ble vesentlig dyrere enn beregnet. Båten har to ganger måttet returnere til verksted pga ulike problemer. Selskapet har engasjert en ekstern rådgiver for å vurdere det arbeid som ble gjort på båten ifm klassifiseringen.

Slakteri og videreforedling - Br. Hveding AS

Sponfish ASA eide 82,4 prosent av aksjene i Br. Hveding AS. Planene var å videreføre lutefiskvirksomheten og utvikle en slakteri- og foredlingsvirksomhet i takt med den økende produksjon av oppdrettstorsk.

Som meddelt i rapporten for 1. kvartal, forutsatte en realisering av et slakteri- og videreforedlingsanlegg en tilfredsstillende finansieringsløsning. Forhandlingene med selskapets bankforbindelse førte ikke frem. På bakgrunn av en høy gjeldsbelastning og sviktende inntjening i den tradisjonelle virksomheten anså styret i Br. Hveding AS at det ikke var et grunnlag for fortsatt drift. Styret i selskapet valgte derfor å begjære oppbud. Konsekvensen av konkursen er reduserte kapitalutlegg på kort sikt og nedskriving av investeringen. For å sikre en effektiv slakting, er det etablert avtaler med andre slakterier i området.

Les også: Brødrene Hveding melder oppbud 06.07.2009

Om risiko og potensiale i torskeoppdrett

Torskeoppdrett er en ny industri i Norge. Potensialet bedømmes å være betydelig bl.a. fordi Norge antas å ha varige komparative fortrinn i produksjonen og at det vil være økende etterspørsel etter god og ressursvennlig mat.

Det kraftige fallet i produktprisen i 2009 har gitt næringens aktører ytterligere utfordringer i kommersialiseringen. Sponfish har i tillegg utfordringer med svinn og veksthastighet.

Det gjøres et betydelig arbeid i forbindelse med avl og i ulike kompetansefora i tilknytning til aktørene for å bedre kontrollen med de biologiske prosesser og driftsmessige operasjoner.
Bedre kontroll med de biologiske prosesser, sammen med god logistikk gjennom hele verdikjeden vil være viktige elementer i konsernets utvikling mot en kostnadseffektiv produksjon. Det vil også være nødvendig med en markedsorientert produkttilpasning med tilhørende bedre priser for å oppnå lønnsomhet på sikt.

Arbeidet med å forbedre driftsrutinene ved matfiskanlegget i Tysfjord har fortsatt i 3. kvartal 2009.


Resultatregnskap

Av en total omsetning på nok 13,8 mill hittil i år, utgjør salg av fiskeprodukter nok 12,9 millioner. I 3. kvartal ble det slaktet ca 410 tonn torsk rund vekt.

Driftskostnadene var nok 95,5 millioner, hvorav nok 36,3 millioner representerer 3. kvartal.
Det er bl.a. realisert betydelig tap på fisk produsert i Finnmark pga stort svinn. Med dagens markedspriser er det et stort gap mellom produksjonskostnadene og salgsinntekter på matfisken. Selskapet har nedskrevet beholdningsverdien med nok 49,4 millioner pr 30.09.

Eierandelen i Br. Hveding AS som pr 31.12.2008 var bokført til nok 5,7 millioner, er tapt i 2009. Resultatregnskapet for Br. Hveding AS inngår i konsernets resultatregnskap for 1. halvår. Konsernet hadde pr. september et underskudd på nok 86,1 millioner.

Balanse

Som det fremgår av balansen pr. 30.9.2009, har konsernet aktiva på til sammen nok 182,7 millioner. Disse består av varige driftsmidler på nok 92 millioner, som dels er kjøpt eller leaset.

Av omløpsmidlene på NOK 90,7 millioner utgjør beholdningen av biomasse nok 51,9 millioner etter foretatte nedskrivninger. I hht IFRS reglene aktiveres så vel direkte som indirekte kostnader som kan henføres til produksjonen, og de utgiftsføres ved salg eller nedskrivninger dersom bokført verdi er høyere enn antatt salgsverdi.

Av regnskapet fremgår at selskapet hadde en disponibel likviditet på nok 23,9 millioner ved utløpet av tredje kvartal. Egenkapitalen i konsernet utgjorde nok 74,5 millioner pr. 30.9., mens samlet gjeld utgjorde nok 108,2 millioner. Ved utløpet av tredje kvartal hadde Sponfish konsernet en egenkapitalandel på 40,8 prosent.