Veileder næringen om fiskebiprodukter

Mattilsynet sender nå ut en veiledning til næringen om Koordinert tilsyn fiskebiprodukter i 2009.

I 2009 gjennomfører Mattilsynet koordinert tilsyn med virksomheter som håndterer animalske biprodukter av fisk og særlig fra akvakultur, melder Mattilsynet.

Bakgrunnen for å prioritere et koordinert tilsyn i år var at etterlevelsen av regelverket i akvakulturnæringen var for svak og at tilsynet derfor burde styrkes. Målet med dette koordinerte tilsynet er å sikre en etterlevelse av biproduktregelverket gjennom et enhetlig tilsyn.

Behovet for koordinert tilsyn er bekreftet både gjennom tilsyn hittil i år og via oppsummeringer fra Mattilsynets 2 møter med bransjen. Akvakulturnæringen har en stor utfordring med avsetning av kategori 2 materiale av fisk og mangler beredskapskapasitet for dette.

Les også: Kapasitet for kategori 2 materiale av biprodukter 06.07.2009
Les også: Resultater fra tilsyn med fiskebiprodukter 2009 06.07.2009

Krever bedre oversikt

Mange virksomheter har ikke fullstendig register for forsendelser av ubearbeidet kategori 2 og 3 materiale. For å kunne føre et forsvarlig tilsyn har Mattilsynet et stort behov for få bedre oversikt over årlige kvanta av ubearbeidede animalske biprodukter fra akvakulturnæringen.

Mattilsynet vil på bakgrunn av de resultater som har framkommet til nå, ha fokus på følgende krav i biproduktregelverket i siste fase av det koordinerte tilsynet: 

  • Kategori 3 materiale fra akvakulturanlegg med restriksjoner skal ikke gå til fiskefôr.
  • Forsendelser skal følges av handelsdokument og informasjonen fra handelsdokument skal registreres og oppbevares i minst 2 år. 
  • Oversikt i register over forsendelser i 2009 av ubearbeidet fiskebiprodukt levert fra akvakulturnæringen. Biproduktindustriens tall skal sammenlignes med tall fra akvakulturanlegg og slakterier. 
  • Etterlevelse av krav til artsbarriere ved bruk av fiskemel fra oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk. 
  • Etterlevelse av krav til dyrehelsemessig trygge bearbeidingsmetoder for fiskeolje og fiskemel, spesielt av biprodukter fra oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk.

Hjemmel

Hjemmel og bakgrunn for Mattilsynets anmodning om utskrift av register for informasjon fra handelsdokument:

Mattilsynet forutsetter at virksomheten følger biproduktregelverket og fører både handelsdokument for animalske biprodukter og et register med informasjon fra forsendelser. Registeret skal være oppdatert og tilgjengelig for blant annet Mattilsynet.

Virksomheter plikter å ha et register som inneholder informasjon fra handelsdokumentene knyttet til blant annet mengde og kategori som sendes. Dette er hjemlet i artikkel 9 og vedlegg II, kapittel IV i biproduktforordningen. I vedlegg II, kapittel VIII gis Mattilsynet myndighet til å treffe nødvendige tiltak for å kontrollere innsamlingen, transporten, bruken og destruksjonen av animalske biprodukter og bearbeidede produkter, herunder ved å kontrollere det obligatoriske registeret og de obligatoriske dokumentene. I tillegg har Mattilsynet hjemmel i matlovens § 14 til å be om opplysninger som blant annet for å sikre dyrehelsemessig trygge animalske biprodukter til matproduserende dyr og gjødsel.

Innhentingen av denne informasjonen er et viktig ledd i avsluttingen av et landsomfattende koordinert tilsyn. Informasjonen som gis vil bli lagt inn i nasjonale oversikter. Informasjon som er sensitiv for den enkelte virksomhet vil kunne unntas offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven. Enkeltvirksomheter skal ikke kunne identifiseres via ekstern informasjon fra Mattilsynet.

Distriktskontoret i Mattilsynet vil be om følgende rapporteringsskjema eller tilsvarende for 2009, utfylt og tilsendt fra virksomheten innen fredag 8. januar 2010 og vedlagt utskrift av register for informasjon fra handelsdokument.

Det skal arrangeres workshop, angående koordinert tilsyn med fiskebiprodukter, 28. januar 2010.

Les også: Ikke kapasitet til å håndtere død og syk fisk 11.06.2009