NJFF vil ha miljøavgift på oppdrett

Bergens JFF ber NJFFs landsmøte støtte et krav om miljøavgift for oppdrettsnæringa, enten som en fôr-avgift eller pr kilo produsert fisk, noe som støttes av forbundsstyret.

Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tiltrer forslaget, og mener det er i tråd med den nye naturmangfoldloven og kravet om at "forurenser betaler", melder NJFF på sine nettsider.

Bufferfond

– Situasjonen i dag er at vi dag har en oppdrettsindustri som sprer uorganisk, organisk og biologisk forurensning og driver genetisk utarming av lokale laksebestander. Virksomheta må da kunne pålegges å betale for de skadevirkninger deres aktivitet medfører. Det er nemlig et faktum at en rekke tiltak som kunne avhjulpet miljømessige skadevirkninger, er underfinansierte. Dette gjelder også for forskning på miljøkonsekvenser, rene konsekvensutredninger og offentlig kontroll med sykdomssituasjonen samt rømming fra anleggene, understreker Bergens Jæger og Fiskerforening i sitt landsmøteforslag.

Bergen JFF foreslår derfor at forbundet krever at det innføres en miljøavgift på all oppdrettsvirksomhet etter prinsippet om at forurenser betaler. For å gjøre avgiftsnivået rettferdig og avhengig av intensiteten i oppdrettet, foreslår Bergen JFF at avgiften enten innføres per kilo anvendt fôr (f.eks. 10 øre per kilo) eller per kilo produsert laks (f.eks. 25 øre per kilo).

Bergen JFF foreslår at avgiften går til et bufferfond som øremerkes for tiltak som avdekker, rehabiliterer eller reduserer de miljømessige effektene av oppdrettsindustrien. I tillegg bør en del av fondet finansiere forskning, kontrollvirksomhet og konsekvensutredninger hvor fokus rettes mot miljøaspekter ved oppdrettsvirksomhet, mener Bergen JFF.

Støtter forslaget

NJFF har tidligere fremmet forslag om en slik miljøavgift i ulike sammenhenger.

Så langt har ikke myndighetene gitt tilslutning til en løsning som pålegger oppdrettsindustrien å bidra økonomisk for å sikre at næringen driver bærekraftig i forhold til anadrom laksefisk, skriver NJFF.

– Den nye naturmangfoldloven som trådte i kraft 1. juli 2009 lovfester prinsippet om at forurenser skal betale. § 11 fastslår prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: ”Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.” Denne bestemmelsen aktualiserer ytterligere at det er relevant å pålegge oppdrettsnæringa ei miljøavgift. En miljøavgift knyttet til fôrforbruk eller kilo produsert fisk, er hensiktsmessig og fullt ut gjennomførbare kriterier, heter det i forbundsstyrets gjennomgang av saken.

Vil fremme resolusjon

Forbundsstyret anser dette som så viktig at det ønsker å legge frem et forslag til resolusjon på denne saken overfor landsmøtet. Forbundsstyret fremmer derfor følgende forslag til landsmøtevedtak:

"NJFF vil arbeide for å innføre ei miljøavgift for oppdrettsnæringa. Avgifta skal innbetales til et eget fond og midler fra fondet skal øremerkes til tiltak, forskning og anna aktivitet som kan bidra aktivt til å redusere næringas negative miljøeffekter, herunder sikre ei bærekraftig forvaltning av anadrome laksefisk. Saken ivaretas gjennom det nye handlingsprogrammet."

NJFF avholder landsmøte i Bodø 13.-15. november 2009.