Mer kvikksølv i ferskvannsfisk

Nye undersøkelser viser at det nå er mer kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sørøst-Norge enn tidligere.

Hovedtilførselen av kvikksølv i Norge er langtransporterte luftforurensninger. Tilførslene med luftstrømmene er redusert de siste årene. Nye undersøkelser viser likevel mer kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sørøst-Norge enn tidligere.

Miljøgifter i abbor og ørret

På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kartlagt konsentrasjonene av kvikksølv i abbor og utvalgte organiske miljøgifter i ørret. Vi har valgt innsjøer i Sør-Norge hvor en tidligere har undersøkt miljøgifter i fisk. De organiske analysene er utført ved NILU - Norsk institutt for luftforskning.

– Vi tar initiativ til flere undersøkelser. Vi må ha mer kunnskap slik at det blir mulig å finne årsakene til de økte nivåene av kvikksølv i ferskvannsfisk. Vi vil også følge med på hvordan nivåene i fisk utvikler seg ved nye undersøkelser, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

For mye kvikksølv i abbor

Miljøvernmyndighetene er ansvarlige for miljøovervåkning av ferskvann. SFT presenterte i fjor resultater fra prøver av vann og sedimenter i over 300 norske innsjøer. De nye resultatene er et tillegg til den undersøkelsen.

Mer kvikksølv i abbor: NIVA har nå kartlagt utviklingen av kvikksølv i abbor i 28 innsjøer i Sørøst-Norge. Resultatene viser at fra 1991 til 2008 har nivåene økt med rundt 60 prosent. Kartet viser gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon i de undersøkte bestandene av abbor. Kart: NIVAMer kvikksølv i abbor: NIVA har nå kartlagt utviklingen av kvikksølv i abbor i 28 innsjøer i Sørøst-Norge. Resultatene viser at fra 1991 til 2008 har nivåene økt med rundt 60 prosent. Kartet viser gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon i de undersøkte bestandene av abbor. Kart: NIVA

– De undersøkte innsjøene har ingen kjente direkte tilførsler av kvikksølv. Hovedtilførselen er langtransporterte luftforurensninger fra Europa og andre kontinenter. De norske stasjonene som måler mengden kvikksølv i luft og nedbør, har ikke registrert økte nivåer. Mengden kvikksølv i abbor er derfor overraskende, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Reduserte utslipp av kvikksølv

Utslippene av kvikksølv i Europa er redusert de siste tiårene, men det samme har ikke skjedd i Asia og Afrika. Målinger av kvikksølv i luft og nedbør på Sørlandet viser reduserte tilførsler siden 1990.

Det samme viser i hovedsak undersøkelser fra 1997 til 2006 av mengden kvikksølv i innsjøsedimenter fra de samme områdene.

– De nye resultatene viser hvor viktig det er å jobbe internasjonalt. Norge er en pådriver i arbeidet om en global avtale om reduksjon av kvikksølv. Nasjonalt har vi strenge reguleringer. Våre utslipp av kvikksølv er redusert med 60 prosent siden 1995, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

I Norge er det forbudt med bruk av kvikksølv i produkter. Det er gjort et unntak for små mengder kvikksølv i sparepærer. Det må nemlig være et minimum av kvikksølv i pæren for at den skal virke.

Flere mulige forklaringer

Det er flere mulige forklaringer på at nivåene av kvikksølv i abbor har økt, men disse er ikke undersøkt nærmere i denne gjennomgangen. Norge har mottatt atmosfæriske tilførsler av kvikksølv i mange tiår. Mye av dette er lagret i jordsmonnet i nedbørfeltene til innsjøene.

– Det meste av kvikksølvet i fisk finnes som forbindelsen metylkvikksølv. Et varmere og fuktigere klima kan ha bidratt til at mer av kvikksølvet i nedbørfeltene er omdannet til denne forbindelsen, sier forsker Eirik Fjeld i NIVA.

Det er også kjent at aktiviteter i nedbørfeltene – som skogsdrift – kan bidra til økt omdanning til metylkvikksølv. Dessuten fører redusert forsuring til mer oppløst organisk stoff (humus). Dette kan også ha påvirket omdanningsprosessen. Sverige har observert det samme. Der har også konsentrasjonene av kvikksølv i fisk økt de siste ti årene.

Lave nivåer av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter

På vegne av SFT har NIVA også undersøkt konsentrasjonene av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (POP) i ørret fra 20 innsjøer i Sør-Norge. Undersøkelsen omfatter ti hovedgrupper av både nye og gamle organiske miljøgifter. Også her er hovedkilden for tilførslene i Norge langtransporterte luftforurensninger.

– Vi finner stort sett lave nivåer av de tungt nedbrytbare organiske miljøgiftene. De høyeste nivåene ble funnet i innsjøer nær kysten. Det er få tydelige endringer over tid. For enkelte forbindelser har konsentrasjonene avtatt noe fra 1998 til 2008, mens for andre grupper er det ingen endring, sier forsker Eirik Fjeld i NIVA.

Kostholdsråd fra Mattilsynet

  • Mattilsynet er ansvarlig for å vurdere kostholdsråd. De har i dag kostholdsråd særlig rettet mot gravide og ammende om å være forsiktig med å spise ferskvannsfisk på grunn av forhøyet kvikksølvinnhold.
  • Kvikksølv er en miljøgift som i særlig grad påvirker nervesystemet, og som blant annet kan føre til skader hos barn.
  • Den nye undersøkelsen viser at abbor større enn om lag 24 centimeter (ca. 200 gram) i gjennomsnitt har kvikksølvnivåer som overskrider grensen for omsetning og konsum.
  • Nesten alt kvikksølv i fisk forekommer som den giftige forbindelsen metylkvikksølv. Denne dannes av bakterier under nedbrytning av organisk materiale i kvikksølvforurenset jordsmonn og innsjøsedimenter.
  • SFT har sendt de nye resultatene til Mattilsynet for å få dem til på nytt å vurdere konsum og helse. Selv om utviklingen er urovekkende, mener de det ikke er aktuelt å endre kostholdsrådene for abbor.

Bakgrunn 
Internasjonalt arbeid for å redusere utslippene

  • Norge deltar i det internasjonale arbeidet under FNs miljøprogram UNEP om å få til en global avtale om reduksjoner i utslipp av kvikksølv.
  • Konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger vil dessuten revidere avtalen om utslipp av tungmetaller.
  • Norge deltar også i UNEPs arbeid med å begrense utslipp og bruk av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (Stockholmkonvensjonen).
  • Vi er også med på å revidere avtalen om utslippsbegrensninger av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (POP-protokollen under Konvensjonen for langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger). Dette kan forhåpentligvis ferdigstilles i år.