Rapport om rømt oppdrettslaks

Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste år.

Det viser Fiskeridirektoratets årlige rapport om innblanding av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte vassdrag.

Fiskeridirektoratet har i henhold til St.prp. nr 32 (2006-2007) ansvar for overvåking av rømmingssituasjonen fra norske oppdrettsanlegg, og for å skaffe tilstrekkelig kunnskap om effektene av tiltak mot rømninger.

Som ledd i denne overvåkingen gjennomfører Fiskeridirektoratet hvert år studier av hvor stor innblandingen av rømt oppdrettslaks er i 19 utvalgte elver, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Undersøkelsene blir utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er basert på studier av skjellprøver fra fisk tatt i gytesesongen. I 2008 ble det innhentet mer enn 20 prøver fra 12 av de 19 elvene, og dette danner basis for rapporten til Fiskeridirektoratet for 2008.

Nøkkeltall

Undersøkelsene i 2008 er utført ved skjellstudier av 1275 laks tatt av høstbestandene i elvene. Det uveide gjennomsnittlige innslaget av rømt oppdrettslaks i prøvene var 17,9 prosent.

I 8 av de 12 vassdragene finnes det data fra både 2007 og 2008. Det gjennomsnittlig innslaget for 2008 i dette utvalget var 14,9 prosent, og det er på samme nivå som for i 2007 (15,9 prosent).

Av de 12 vassdragene som inngår i materialet for 2008 var 10 også undersøkt i 2006. Det gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks i prøvene fra disse elvene var 18,3 prosent i høst mot 22.8 prosent i 2006.

Resultater

Resultatene fra NINA-rapporten tyder på at andelen av rømt oppdrettslaks i de studerte vassdragene er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn de har vært de siste år.

Med fortsatt fokus på rømmingssikring og full effekt av de tiltak som iverksettes for å forebygge rømming, er det godt håp om at næringen kan bli langt bedre til å unngå rømming. Da vil en kunne komme ned på et nivå som ikke er til skade for villfiskbestandene, skriver Fiskeridirektoratet.