- Torskeoppdrett må få forutsigbare rammevilkår

Norske Sjømatbedrifters Landsforening mener at nedprioritering av torskeoppdrett, av hensyn til gyte- og oppvekstområder, må være basert på kunnskap.

- For å kunne satse på utvikling av nye oppdrettsarter, er det viktig at næringa har forutsigbare rammevilkår.

Det påpeker Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), i sitt høringssvar til Fiskeri- og kystdepartementets forslag om nye bestemmelser for torskeoppdrett.

- Torskeoppdrett er fortsatt under utvikling. For at næringsaktører skal se det formålstjenelig å satse på utvikling av nye arter i oppdrett er det viktig at næringa har forutsigbare rammevilkår. Dette har ikke vært tilfelle i alle regioner de siste år, skriver NSL.

Les også: Forslag til nytt regelverk for torskeoppdrett 18.08.2009

Gyteområder for villtorsk

Det har vært gjeldene praksis å ikke tillate torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk. Denne praksisen har medført både store utfordringer og konflikter knyttet til etablering av torskeoppdrett, mener NSL.

- NSL mener hensynet til gyteplasser og oppvekstområder for villtorsk må baseres på kunnskap. NSL er derfor fornøyd med at gyteområder etter forskriftsforslaget skal være kartlagt og kvalitets sikret av Fiskeridirektoratet etter gjeldene prosedyrer, skriver NSL.

- NSL er enig i at det forvaltningsskjønn som har vært utøvd bør innskrenkes. NSL mener Fiskeridirektoratets mulighet til å avslå søknader med begrunnelse om fare for genetisk påvirkning må reduseres til et minimum og være basert på kunnskap. 

Gyteplasser og viktige oppvekstområder må etter dette i hovedsak innlemmes i reguleringsplaner, slik at næringa har forutsigbare rammevilkår, mener NSL.

Godtar krav som for lakseoppdrett

- NSL har ingen innvendinger mot at det stilles krav til torskeoppdrett på lik linje med lakseoppdrett, som ved krav til godkjente driftsplaner.

- NSL har for øvrig ingen kommentarer til departementets forslag til nye bestemmelser for torskeoppdrett, skriver NSL avslutningsvis i sin høringsuttale.