Norge mindre surt

Det blir stadig mindre sur nedbør som faller ned over Norge. Nye måleresultater viser de laveste nivåene av sulfat i innsjøer siden målingene startet på midten av 1970-tallet.

– Det er hovedsakelig andre lands utslipp av svovel og nitrogenforbindelser som forsurer Norge. De nye resultatene fra miljøovervåkningen av langtransportert forurenset luft og nedbør viser heldigvis at vi nå får mindre sur nedbør, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Utvikling for sulfat i perioden 1980-2008 i innsjøen Storgama i Telemark. Figur: NIVAUtvikling for sulfat i perioden 1980-2008 i innsjøen Storgama i Telemark. Figur: NIVA

Mindre sure elver og innsjøer: Innholdet av sulfat og labilt aluminium, som er giftig for fisk, i 80 innsjøer over hele landet er det laveste siden målinger startet på midten av 1970-tallet.

– Reduserte utslipp av svovel i andre europeiske land har ført til at mengden sulfat i nedbør over Norge ble redusert med opptil 90 prosent fra 1980 til 2008. Det gir mindre sure norske elver og innsjøer, sier forskningssjef Brit Lisa Skjelkvåle i NIVA.

Fortsatt store skader på naturen

Miljøovervåkningen viser likevel at forsuring fortsatt et alvorlig problem.

– Selv om arter som ikke tåler sur nedbør har begynt å vende tilbake i noen vassdrag, er det fortsatt store skader på bunndyr og krepsdyr på Sørlandet, Vestlandet og sørlige deler av Østlandet, sier forskningssjef Brit Lisa Skjelkvåle i NIVA.

- Utslippene i Europa må reduseres

SFT er fornøyd med at vannkvaliteten har blitt mye bedre de siste årene.

– For å oppnå ytterligere forbedringer, må utslippene av svovel og nitrogenforbindelser til luft i Europa reduseres mer, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Den internasjonale avtalen fra 1999 om reduksjoner av svovel, nitrogen og flyktige organiske forbindelser (Gøteborgprotokollen) er under revisjon. Norge er en aktiv deltaker internasjonalt for å få andre land til å kutte sine utslipp. Også EU arbeider for å redusere utslippene til luft.

Norge reduserer utslippene

Utslipp av svovel i Norge er betydelig redusert siden 1970-tallet, da utslippene var rundt 150 000 tonn per år. Vi har forpliktet oss til å redusere utslippene av svoveldioksid (SO2) til maksimalt 22 000 tonn i 2010. Dette målet har vi nådd.

De norske utslippene av nitrogenoksider (NOx) lå i 2008 på 179 000 tonn. Det var åtte prosent mindre enn året før. For å oppfylle utslippsforpliktelsen for 2010, må utslippene reduseres med ytterligere 22 600 tonn.