Dyrevernfondet har tildelt midler for 2010

Dyrevernfondet har nå delt ut midler til forskning på dyrevelferd for 2010. Både forskning til beste for oppdrettsfisk, landbruksdyr og forsøksdyr har fått støtte. 

Dyrevernfondet ble opprettet i 2008 og eies av Dyrevernalliansen. Dyrevernfondets formål er å finansiere forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis tilskudd til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving.

Dyrevernfondet er Norges første forskningsfond øremerket dyrevelferd. Fondet er etablert med støtte fra næringslivet, og har strenge krav til søkerne. Forskningsmetodene må ikke forvolde død eller lidelse for dyr. Formålet med forskningen skal være dyrenes beste, opplyser Dyrevernalliansen på sine nettsider.

Les også: Fisk som forsøksdyr 05.10.2009
Les også: Vant frem med klage mot lakseforsøk 06.08.2009

Fem prosjekter i 2010

Fondets styre har tildelt midler til fem prosjekter i 2010. Det er ikke opplyst hvor mye som er tildelt til hvert prosjekt, men på Dyrevernfondet sine nettsider, opplyses det at det hvert år deles ut ca. 250.000 kroner. Her er prosjektene som mottar støtte i 2010, og begrunnelsene fra fondets styre:

Bokutgivelse: Kommentarutgave til dyrevelferdsloven
Privat søknad fra Fjaler kommune i Sogn og Fjordane
I 2010 trer den nye dyrevelferdsloven i kraft. Målet med en kommentarutgave er å gjøre innholdet i dyrevelferdsloven og rettskildene mer tilgjengelige, og dermet øke kunnskapsnivået innen dyrevernrett. Jurist Inger Helen Stenevik forventer at boka skal bidra til at dyr får det vern de er tiltenkt i loven.

Dyrking av fiskelus uten bruk av levende fisk
Veterinærinstituttet i samarbeid med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fiskelus (Gyrodactylus salaris) er parasitter som påfører fisk store lidelser. For å studere fiskelus i laboratoriet blir de i dag dyrket frem på levende fisk. Målet med dette prosjektet er å finne frem til måter å dyrke fiskelus på; nærmere bestemt i cellekulturer (in vitro). Arbeidet på Veterinærinstituttet vil kunne spare mange forsøksfisk for store lidelser, samtidig som kunnskapen om lakselusbekjempelse økes.

Utvikling av fiskevaksiner: Evaluaring av dagens praksis, regelverket, og potensialet for å anvende de 3R-ene
Norecopa, Oslo
I mange år har fisk dominert statistikken over antallet dyr som brukes i forskning. Med dette prosjektet vil Norecopa foreta en kritisk gjennomgang av dagens bruk av fisk som forsøksdyr, noe som vil kunne bidra til å sette fart på arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Innen forskning med fisk er det stort potensiale for å erstatte forsøksdyr med alternativer, bruke færre forsøksdyr i hvert studie, samt forbedre forsøksprosedyrene slik at dyr spares for lidelser.

Velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon
Bioforsk økologisk, Møre og Romsdal
Oppvekstmiljøet har stor betydning for velferden til kalver i økologiske driftsformer. Bioforsk har som mål at dette prosjektet skal bidra til å bedre dyrevelferden i økologsik kalvehold. Det skal blant annet utarbeides et system for vurdering av kalvevelferd på gårdsnivå.

Forskning på økologisk kalv
Veterinærinstituttet i samarbeid med Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO) og Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Oslo og Akershus
I konvensjonelt nosk landbruk blir kalven straks etter fødselen separert fra kua. Forskere ved Veterinærinstituttet mener at denne adskillelsen er ikke naturlig, og tar lite hensyn til dyrenes velferd. Hovedmålet med dette prosjektet er å finne det optimale økologiske oppdrettsystemet for kalver de første 12 leveukene.