Ingen funn av ulovlige legemidler i oppdrettsfisk

Det var ingen funn av ulovlige legemidler og det var generelt lave forekomster av lovlig brukte veterinære legemidler og fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet, melder Mattilsynet.

For å dokumentere mattryggheten har Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Mattilsynet kartlagt innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk prøvetatt i 2008.

NIFES har analysert enkeltprøver eller samleprøver, som representerer til sammen 9066 oppdrettsfisk (laks, regnbueørret, piggvar, kveite, torsk, arktisk røye og sei) for ulovlige legemidler, lovlig brukte legemidler og ulike klasser av forurensende stoffer.

Det ble tatt prøver fra hele landet gjennom hele 2008, og cirka 10 % av oppdrettsanleggene i Norge er representert.

Ulovlige legemidler

Det ble ikke funnet rester av ulovlige legemidler, inkludert hormonliknende stoffer (vekstfremmere), i noen av de analyserte prøvene.

Prøver ble tatt av oppdrettsfisk gjennom ulike stadier i produksjonssyklusen.

Lovlig legemidler og fremmedstoffer

Analyser for legemidler og fremmedstoff viste ingen overskridelser av EUs øvre grenseverdier der disse er fastsatt. Verdiene er jevnt lave for disse forbindelsene og forbindelsesklassene.

Det ble analysert for fremmedstoffene DDT, PCB7, heksaklorsykloheksan, heksaklorbenzen, pesticider, dioksiner, dioksinliknende PCBer, furaner, bromerte flammehemmere, PAH og PFOS. Det ble også analysert for metallene arsen, kadmium, kvikksølv og bly.

Det ble også gjort undersøkelser for emamektin benzoat i noen samleprøver. Emamektin benzoat brukes mot lus, og tilsettes i fôret. Det ble funnet rester i noen av prøvene av oppdrettslaks, men konsentrasjonene var lave. Den høyeste var på 9,1 mikrogram/kilo våt vekt. EU har satt en MRL-verdi (Maximum Residue Limit) for emamektin benzoat på 100 mikrogram/kilo våt vekt.

Mer om overvåkningen
Overvåkningsprogrammet for fremmedstoffer i oppdrettsfisk er en del av et større EU-initiert overvåkningsprogram for animalske matvarer. Mattilsynet er ansvarlig for at direktivet gjennomføres i Norge. NIFES gjør det analytiske arbeidet og den faglige vurderingen av resultatene. Instituttet sammenfatter disse i rapporter knyttet til akvakultur, mens Veterinærinstituttet gjør tilsvarende arbeid knyttet til landbruket.

Følg lenken nedenfor for å laste ned den egelskspråklige rapporten.