Hvordan gjenreise laksenæringen i Chile?

Sammenbruddet i laksenæringen i Chile skremmer norske oppdrettere. Krisen skyldes i hovedsak fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA).

I perioden frem mot krisen var dårlig smoltkvalitet en stor utfordring for industrien i Chile, melder Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

- Vi vet at vannkvalitet og smoltkvalitet henger nøye sammen, sier NIVA-forsker og administrerende direktør i NIVA Chile, Åse Åtland.

NIVA ser nå en økende profesjonalisering på smoltproduksjonen i Chile.

Smolt er settefisken som produseres i ferskvann før den settes i merder i sjøen. Flere selskaper velger å forlate smoltoppdrett i innlandsjøene, og satser på avanserte landbaserte anlegg og kompetansebyggende tiltak. De norske selskapene utveksler i større grad erfaring og personell mellom Norge og Chile.

- Chile satser nå på forskning og økt kunnskap. Norsk kompetanse på akvakultur er etterspurt, og vi satser på å få etablert et norsk-chilensk forskningssenter, sier Åse Åtland.

Forskjellen mellom norsk og chilensk produksjon

Offisiell statistikk presentert i Salmon World-rapporten 2006 (Kontali Analyse) viste at mens man i Norge brukte i gjennomsnitt 1,45 egg pr produsert laksesmolt, var det tilsvarende tallet for Chile 4,1 egg per utsatt smolt i merd i sjø.

- I Chile slet man med store svinn gjennom hele ferskvannsprosessen. Det utgjorde både et økonomisk problem, et fiskevelferdsproblem, og helt klart også et miljøproblem ved at store mengder ressurser som vann, fôr og energi ble brukt til å produsere fisk som døde før den rakk å bli satt i sjø i matfiskanleggene, sier Åse Åtland i NIVA.

- Dårlig vann- og smoltkvalitet

Dårlig vann- og smoltkvalitet har vært medvirkende årsak til ILA-krisen.

Suboptimale produksjonsforhold i ferskvann, og dermed dårligere smoltkvalitet, kan med stor sannsynlighet være med på å forklare hvorfor ILA har fått et så voldsomt skadeomfang.

Det er mange grunner til det, mener NIVA:

  1. En robust høykvalitets smolt vil være mindre utsatt for smitte og sykdom
  2. På grunn av dårlig smoltifisering var det vanlig praksis i Chile å gi fisken et mellomstopp i estuarielokaliteter i brakkvann før den ble satt ut i sjøvann for å avhjelpe dårlig smoltkvalitet og lav sjøvannstoleranse. Dette ble gjort for at fisken skulle tilvennes sjøvann gradvis. Denne praksisen medførte flere transportetapper og potensielt stress. Det økte også risikoen for spredning av smitte på grunn av tett lokalisering i brakkvannslokalitetene, og gjennom åpne brønnbåttransporter. 
  3.  Suboptimal transport av levende fisk, og svært mange transportetapper både av yngel og smolt i bil samt omfattende brønnbåttransporter er negativt for fiskehelsen. Manglende vannkjemisk og biologisk kontroll under lukket transport kan svekke fisken, og også forårsake høy dødelighet både under og etter transporten.
  4. Det var vanlig praksis i Chile med omfattende yngel- og smoltproduksjon i merdanlegg i innsjøer. Det gir økt risiko for sykdom og smitte når flere selskaper har fisken sin i åpne systemer i samme ”badekar”. ILA-smitten ble også påvist i flere innsjøer, deriblant i den store innsjøen Llanquihue, der slik produksjon foregikk i stor skala.
     

Chile satser på forskning og økt kunnskap

Chilenske myndigheter ser klart at grunnlaget for innovasjon og ny verdiskapning ligger i en økt satsing på forskning. Utvikling av anvendt forskning vil ha en viktig rolle.

Det chilenske økonomiministeriet skal gjennom sin organisasjon CORFO (Chilean Economic Development Agency) skal etablere 3-5 internasjonale ”Centers of Excellence” i løpet av 2010-2011, ett av dem innen akvakultur.

Det er satt av betydelig økonomiske midler til denne satsningen. Hvert senter kan få en finansiering fra CORFO på opp mot 20 millioner USD. I tillegg til dette stilles det krav om direkte bidrag fra aktørene på 20-30 prosent, opplyser NIVA.

Norsk-chilensk forskningssenter

På bakgrunn av den samlede kompetansen i norske fagmiljøer, samt at både Nofima, SINTEF, VESO og NIVA allerede er etablert i Chile gjennom forskningsselskapene NIVA Chile og AVS Chile, er vi blitt invitert av CORFO til å søke om å bli kvalifisert til å få støtte til å etablere et felles norsk-chilensk forskningssenter for akvakultur. -Vi ser dette som en svært interessant mulighet til å realisere våre ambisjoner om å bygge opp et internasjonalt forskningssenter i Chile, sier Åse Åtland.

Den 10. juni 2009 leverte Nofima Marin, SINTEF Fiskeri og Akvakultur og NIVA inn en felles søknad for å bli prekvalifisert til å kunne søke om etablering av et slikt senter. I november ble det klart at vi hadde passert denne fasen, og er velkommen til å levere en endelig søknad. Dette arbeidet pågår nå for fullt.

NIVAs rolle i Chile

NIVA har hatt aktivitet og fast bemanning i Chile fra tidlig i 2007. Selskapet NIVA Chile AS ble stiftet i 2008. Selskapet har i dag 5 ansatte, både norske og chilenske medarbeidere. Bedret smoltkvalitet og økt bærekraft gjennom god vannkvalitet i alle ledd av produksjonsprosessen fram til utsett i merd, er et kjerneområde for NIVA Chile. Dette omfatter både overvåking av vannkvaliteten, identifisering av kritiske parametere og FoU for å utvikle gode vannbehandlingsmetoder.

NIVAs arbeid i Chile har fokusert sterkt på å bygge kunnskap og kompetanse for å bidra til sikker og kontrollert produksjon av robust smolt i landbaserte anlegg med god kontroll på vannkvaliteten. I løpet av perioden 2007 og 2008 har NIVA samlet inn mer enn 400 vannprøver fra vannkildene til chilenske smolt- og yngelanlegg for laks.

- Denne databasen er et unikt verktøy for å gjøre næringen og myndighetene oppmerksomme på potensielle vannkvalitetsmessige utfordringer, sier Åse Åtland.

Disse dataene er nå utgitt i bokform på spansk i boken ”Vannkvalitet og smoltproduksjon”. Den chilenske versjonen inneholder generell informasjonen om vannkvalitet, og hvordan denne påvirker fiskens fysiologi. I tillegg inneholder boken mye informasjon om spesifikke chilenske forhold når det gjelder vannkvalitet, geologi og klima.

- Boken er utviklet i hovedsak i NIVA, men vi har også hatt økonomiske bidrag fra Skretting Chile og fra den chilenske oppdrettsorganisasjonen Salmon Chile-Intesal, sier Åtland.

Boken er tidligere omtalt av fish.no.

Les også: Bok om smoltproduksjon utgis på spansk 18.09.2009