- Kan bli en vekstnæring

- Innenlands fiskeoppdrett kan bli en vekstnæring i Bygde-Norge, dersom forholdene legges til rette for dette.

Det sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Det er nå lagt ut på anbud et oppdrag om å gjennomføre en studie over vekstmulighetene innen oppdrett av fisk i innlandet. Norges forskningsråd lyser ut anbud på en mulighetsstudie for økt satsing på innenlands fiskeoppdrett. 

- Innenlands fiskeoppdrett kan bli en vekstnæring i Bygde-Norge dersom forholdene legges til rette for dette. Jeg håper mulighetsstudien, og en felles strategi for næringen, vil bidra positivt til at blant annet norskprodusert røye av topp kvalitet oftere blir å finne på norske og utenlandske tallerkener i fremtiden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

500.000 kroner til mer kunnskap

I dag finnes det kun et begrenset antall oppdrettere i innlandet. Forskningsrådet setter av en halv million kroner til utarbeidelse av en rapport om fremtidige muligheter i næringen for å få mer kunnskap om status og muligheter for vekst.

Arbeidet skal gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for vurdering av framtidige FoU-behov rettet mot bærekraftig vekst og lønnsom nyskaping innenfor innlandsoppdrett i Norge. Studien skal på en nøktern måte identifisere og beskrive de viktigste flaskehalsene for vekst og nyskaping. Arbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med bransjen og forskningsmiljøene. Ferdig rapport skal overleveres Forskningsrådet 10. juni 2010.

Mulighetsstudien skal ta for seg følgende:

  • En nøktern framstilling av bransjen slik den er i dag inkludert en grov sammenligning med og vurdering av tilsvarende bransje i Sverige.
  • Markedsmuligheter, konkurranseforhold og produkter må underlegges en kritisk drøfting.
  • Anlegg og logistikk må være bærekraftige og konkurransedyktige. Anleggene må tilfredsstille utslippskrav.
  • De strukturelle muligheter må drøftes da de vil sette viktige rammer for produksjon og markedsstrategier (landbruksbasert tilleggsnæring eller/og større industrielle muligheter)
  • Teknologi og teknologiutvikling (maskiner, utstyr, styring) må kunne tilpasses den struktur som en i Norge anser som mest realistisk.
  • Muligheter for samarbeid og synergi med havbruksbransjen kan være viktige elementer.
  • Studien skal drøfte hvordan investormiljøer vurderer satsinger i denne bransjen.
     

Det er satt som krav at oppdraget skal bemannes med et tverrfaglig team med kompetanse innen både produkter og marked, biologi og teknologi.