Marteilia påvist i svenske blåskjell

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist parasitten Marteilia refringens i blåskjell på en oppdrettslokalitet på den svenske vestkysten.

Lokaliteten ligger i Stigfjorden, ca 15 mil sør for grensen mot Norge, melder Veterinærinstituttet. Funnene ble gjort i forbindelse med det svenske overvåknings- og kontrollprogrammet for bonamiose og marteiliose. Dette er den første påvisningen av den encellede parasitten Marteilia refringens i Sverige.

Parasitten infiserer skjell og forårsaker svært alvorlig sykdom hos østers. Norge har siden 2004 hatt frisonestatus for sykdommene bonamiose og marteiliose hos flatøsters.

Marteiliose smitter ikke til mennesker og blåskjellene kan trygt spises.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for skjellsykdommer og har siden 1995 overvåket helsetilstanden hos flatøsters i forbindelse med

Fakta om Marteiliose
Marteiliose er en smittsom skjellsykdom som forårsakes av den encellede parasitten Marteilia refringens (Paramyxea) og klassifiseres som en liste II-sykdom i EU og Norge.

Parasitten kan infisere både blåskjell og flatøsters, men er mest alvorlig for flatøsters (Ostrea edulis). Marteiliose har forårsaket stor dødelighet i flatøstersbestander i store deler av Europa.

Marteiliose ble første gang beskrevet hos østers i Europa på slutten av 1960-tallet og sykdommen er påvist i de fleste europeiske land. Senere ble det vist at parasitten også forekommer hos blåskjell (Mytilus edulis og M. galloprovincialis). Parasitten er spredt fra land til land ved transport og flytting av smittede skjell.(Kilde: Veterinærinstituttet).