Helsesituasjonen hos laksefisk 2009

Generelt hadde antall påviste sykdommer på lokalitetsnivå samme omfang i 2009 som i 2008, med noen unntak.

Det er registrert en nedgang i antall lokaliteter med påvist pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA), og det er også registrert en økning i antall lokaliteter med påvist infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Infeksjon med IPN-virus ser ut til å ha vært et større problem totalt sett i 2009 enn i 2008.

Det viser Veterinærinstituttets rapport på helsesituasjonen hos laksefisk for 2009.

– Mer lakselus

Samtidig er lakselussituasjonen forverret med hensyn til resistensutvikling. Det er observert økende grad av nedsatt følsomhet/resistens mot de lakselusmidlene som har vært brukt de siste ti årene, og som fram til nå har vært svært effektive. Dette gjelder både emamectinbenzoat og pyretroider.

Det er også registrert mer lus i norske oppdrettsanlegg enn på flere år, og da spesielt på slutten av 2009. I tillegg rapporteres det fra fiskehelsetjenestene at det er problematisk å gjennomføre vellykkede koordinerte avlusninger i enkelte regioner.

Infeksjoner med virus

Virale sykdommer har også i 2009 forårsaket store problemer. Kjente virusinfeksjoner og infeksjoner med mulig viral årsak er i dag den største utfordringen med hensyn til tap og redusert tilvekst. Disse lidelsene utgjør også et betydelig velferdsproblem i norsk oppdrett av laksefisk, melder Veterinærinstituttet.

Viral hemoragisk septikemi (VHS) er påvist på en ny lokalitet med regnbueørret i Storfjorden i 2009. Fisken som stod på denne lokaliteten var slakteklar og ble slaktet rett etter påvisningen. Virusisolatet fra utbrudd i Storfjorden i perioden 2007–2009 er unikt i verdenssammenheng, ved at det tilhører en genotype som tidligere bare har gitt sykdom på marin fisk, men som nå altså er vist å føre til sykdom og dødelighet også hos regnbueørret.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) har også i år gitt spesielle problemer i et område i Sør- og Midt-Troms, og her er det iverksatt særskilte tiltak, bla. vaksinering, for å få kontroll med sykdommen.

Vestlandet er fortsatt kjerneområde for PD. I 2009 er det registrert 75 lokaliteter med påvist PD eller mistanke om PD, mot 108 året før. Vi ser dermed en positiv utvikling i bekjempelsen av PD, og håper at antallet påvisninger synker ytterligere i 2010.

Antall utbrudd med IPN har i 2009 vært rekordhøyt; diagnosen er blitt bekreftet på 223 lokaliteter, mot 158 i 2008. Det er også rapportert fra fiskehelsetjenester at IPN har vært et større problem i 2009 enn i 2008.

Infeksjoner med bakterier

Av bakterielle sykdommer er Flavobacterium psychrophilum fremdeles et problem. I 2008 opplevde næringen en drastisk økning i antall utbrudd av systemisk infeksjon med F. psychrophilum. Bakterien ble da påvist på totalt 16 lokaliteter med regnbueørret og laks. Totalantallet lokaliteter med status ”påvist” ligger omtrent på samme nivå i 2009 som 2008.

Det siste året er det også registrert at flere settefiskanlegg har opplevd uvanlig store tap pga. infeksjon med bakterien Pseudomonas fluorescens, der spesielt store tap har vært forbundet med vaksinering.

Det er også påvist tre tilfeller av bakteriell nyresyke (BKD), der to av tilfellene ble diagnostisert på lokaliteter med regnbueørret i samme fjordsystem. Den tredje påvisningen ble gjort på en matfisklokalitet med laks.

Vintersår synes å ha vært et mindre problem i 2009 enn i 2008. Det er stilt færre diagnoser i Veterinærinstituttets systemer, 38 påvisninger i 2009 mot 51 i 2008, og fiskehelsetjenestene rapporterer også om mindre problemer med denne lidelsen.

Hjertelidelsen hjerte– og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) er fremdeles et stort problem i oppdrettsnæringen, og antallet lokaliteter med påvist HSMB ligger på samme nivå som i 2008. Midt- og Nord-Norge ser fortsatt ut til å være kjerneområdet for HSMB. Antallet påviste lokaliteter med kardiomyopatisyndrom (CMS) ligger omtrent på samme nivå som i 2008.