Rammer for kurs i fiskevelferd

Akvakulturdriftforskriften krever at alle driftsledere og røktere på akvakulturanlegg skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse.

Mattilsynet har fastsatt rammer for hva som kreves for at kurs i fiskevelferd etter akvakulturdriftsforskriften skal kunne godkjennes.

Akvakulturdriftforskriftens paragraf 6 setter krav til at driftsledere og røktere på akvakulturanlegg, herunder også personell ved slaktemerd og kultiveringsanlegg, skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse. Nødvendig kompetanse skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen, som skal gjentas hvert 5. år, skal være godkjent av Mattilsynet.

Godkjenningskravet trer i kraft 1. januar 2011.

For kursarrangører

Mattilsynet har fastsatt rammer for hva som kreves for at kurs skal kunne godkjennes.

Kursarrangører som ønsker å tilby godkjent opplæring i henhold til kompetansekravet i akvakulturdriftforskriften, må sende skriftlig søknad til Mattilsynet, Region Hordaland og Sogn og Fjordane. Søknad skal skrives på standardisert skjema.

For akvakulturnæringen

Akvakulturvirksomheter, inkludert slakteri med fisk i ventemerd og kultiveringsanlegg, skal sørge for at røktere og driftsledere og eventuelle andre som forskriftskravet retter seg mot, gjennomfører godkjente kurs. Dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevare på akvakulturanlegget.

Slakteriforskriften og transportforskriften setter også krav til kompetanse som skal kunne dokumenteres.

Tilsyn med kompetansekrav

Mattilsynet fører tilsyn med at aktuell personell på akvakulturvirksomheter har dokumentert kompetanse i fiskevelferd. Dette tilsynet vil i hovedsak gå ut på at virksomhetene kan dokumentere at riktig personell har gjennomført kursene som forkskriftene krever.