Risikovurdering av fang og slipp-fiske

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet, vurdert konsekvenser av fang og slipp-fiske med hensyn til fiskens velferd.

Fiskens velferd er sammenlignet med tradisjonelt sportsfiske der fisken avlives.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og kystdepartementet og miljøvernmyndighetene ønsker å vurdere om fang og slipp kan innføres som en måte å verne fiskebestanden på i elver med lav populasjonstetthet, melder VKM og Mattilsynet.

- Negativ påvirkning på fiskens velferd

VKM ble bedt av Mattilsynet om å vurdere de tre laksefiskartene atlantisk laks (Salmo salar), sjøørret (Salmo trutta) og sjørøye (Salvelinus alpinus) når disse befinner seg i det anadrome stadiet, det vil si når fisken vandrer opp i elver for å gyte. 

Basert på en gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig litteratur, konkluderer VKM med at det er sannsynlig at fang og slipp som fiskemetode har negativ påvirkning på fiskens velferd:

Fisk blir skadet ved kroking og den kan utsettes for stress og andre påkjenninger når den dras inn. Etter slipp er det risiko knyttet til dødelighet, fare for infeksjoner og konsekvenser for fiskens forplantningsevne, men her er det mange usikkerhetsmomenter, fordi antallet vitenskapelige studier på dette området er begrenset.

Til tross for den negative påvirkningen som fang og slipp har på fiskens velferd, peker ikke den vitenskapelige litteraturen på langsiktige velferdsproblemer når de vurderte artene atlantisk laks, sjøørret og sjørøye befinner seg i det anadrome stadiet. Det må imidlertid understrekes at det foreligger lite litteratur for artene sjøørret og sjørøye.

- Velferdsutfordringer kan møtes

VKM mener at velferdsutfordringer knyttet til fang og slipp kan møtes gjennom krav til fiskeutstyr, prosedyrer for håndtering av fisken før den slippes ut og opplæring av sportsfiskere og fiskeguider. Dersom fang og slipp skal benyttes som forvaltningsprinsipp, inneholder risikovurderingen et etterskrift med rutiner som vil kunne bidra til å forebygge at dyrevelferden kompromitteres.

VKM understreker at reglene allerede i dag sier at fisk under minstemål skal slippes ut igjen, og at fisk som er alvorlig skadet ikke slippes ut, men avlives på en forsvarlig måte.

Mattilsynets oppfølging av rapporten vil skje i dialog med Fiskeri- og kystdepartementet, opplyser Mattilsynet.

Les mer
Rapporten og Mattilsynet sitt bestillingsbrev kan lastes ned fra VKM sine nettsider her:
• Risikovurdering av Catch and Release (pdf)
• Bestillingsbrev fra Mattilsynet - catch and release (pdf)