Vertikal smitte er risikovurdert

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har gjort en vurdering av sannsynlighet for, og risiko ved, vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk.

VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert sannsynlighet for og risiko ved vertikal smitte av listeførte fiskesykdommer, sykdommer som vurderes listeført og andre viktige fiskesykdommer, melder VKM. Videre har VKM gitt grunnlag for å vurdere hvilke sykdommer som bør tas inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.

Vertikal overføring av smitte hos fisk vil si at foreldrefisk smitter avkom via rogn og melke. I vurderingen er begrepet benyttet uavhengig av om smittestoffet befinner seg på innsiden eller utsiden av egget. Listeførte sykdommer vil si sykdommer som Mattilsynet registrerer og eventuelt bekjemper.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et nasjonalt overvåkningsprogram for stamfisk. Stamfisk er foreldrefisk som gir rogn og melke for yngel til oppdrettsnæringen.

VKM konkluderer med at sannsynligheten for vertikal overføring av smitte vil være avhengig av en rekke faktorer som blant annet mengden smittestoff i rogn og melke og av effektiviteten av desinfeksjon av rogn.

VKM konkluderer med at sannsynligheten for slik smitte er lav for de fleste av sykdommene.

VKM anbefaler derfor at Norge ikke tar slike sykdommer inn i et nasjonalt overvåkningsprogram for stamfisk.

– Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet, lage et forslag til overvåkingsprogrammer på stamfisk ut fra VKMs anbefalinger, uttaler Mattilsynet i dag.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) virus

Vertikal overføring av ILA-virus kan ikke utelukkes, men er av liten eller ikke målbar betydning for spredning av ILA i norsk oppdrett. Konklusjonen tilsier at ILA ikke anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram

Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) virus

Vertikal overføring av IPN-virus antas å kunne forekomme hos atlantisk laks, men det er ikke grunnlag for å anbefale at denne sykdommen tas inn i et nasjonalt overvåkningsprogram, blant annet fordi den ikke er listeført.

Nodavirus

Vertikal overføring hos dagens marine oppdrettsarter kan forekomme. Skal Nodavirus anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram må det eventuelt være som et ledd i et større program hvor det stilles krav til driftsformer for å hindre innsmitte av Nodavirus på andre måter.

Salmonid Alphavirus (SAV)

VKM vurderer risikoen for vertikal overføring av SAV å være ubetydelig, og anbefaler derfor ikke at SAV tas inn i et nasjonalt overvåkningsprogram.

Flavobacterium psychrophilum

Vertikal overføring forekommer, og stamfisk er en mulig smittekilde for å få overført Flavobacterium psychrophilum både vertikalt og horisontalt. Sykdom forårsaket av Flavobacterium psychrophilum bør vurderes listeført. Sykdommen anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram dersom metoder som benyttes for påvisning av sykdomsfremkallende agens blir validert.

Piscirickettsia salmonis

Vertikal overføring kan ikke utelukkes. En anser imidlertid ikke Piscirickettsia salmonis til å være av tilstrekkelig betydning i norsk oppdrett til å anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram.

Francisella philomiragia

Vertikal overføring kan ikke utelukkes, men ytterligere kartlegging må til før en kan konkludere om hvorvidt Francisella philomiragia bør anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram.

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon som kan danne grunnlag for vurdering av eventuell vertikal overføring av agens og heller ikke om denne sykdommen bør tas inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.

Ved å følge lenke nedenfor, kan man laste ned hele rapporten. (Denne er oppdatert i mai 2010).

Les også: Ny vurdering av vertikal smitterisiko 01.06.2010