Nytt gebyr for skjellprodusenter

Fra og med 26. mars 2010 vil skjellnæringen bli pålagt å betale et årlig gebyr per produksjonsområde.

Gebyret skal dekke offentlig tilsyn og kontroll av muslinger.

Hygiene- og kontrollregelverket stiller krav til offentlig kontroll med produksjon og høsting av muslinger. Kyst- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Helse- omsorgsdepartementet har nå vedtatt at produsenter som driver oppdrett av muslinger skal betale et årlig gebyr, melder Mattilsynet.

Gebyrsatsen er foreløpig satt til 6.875 kroner per produksjonsområde.

- Skal sikre trygge skjell

Gebyret skal gå til å dekke Mattilsynets utgifter ved kontroll av muslinger. Mattilsynet overvåker en rekke produksjonsområder for muslinger samt enkelte områder der det foregår fritidsplukking av blåskjell.

I tillegg skal produsentene gjennomføre egne kontroller. Samlet skal analyseresultatene sikre at skjell som omsettes er trygge å spise og at regelverket ved omsetning overholdes.