Oppfølging av Bonamia-funnet på Sørlandet

Meldingen om en positiv Bonamia-diagnose i flatøsters fra Arendalområdet, ble i forrige uke fulgt opp med et ”skippertak” i Flødevigen.

Østers ble samlet inn fra fire lokaliteter i området og prøvetakingen startet, som forhåpentligvis vil gi informasjon om utbredelse og status av Bonamia. Arbeidet vil bli samkjørt med kystonekartleggingen, skriver Havforskningsinstituttet i en melding.

Mattilsynet har etablert sikringssoner 

Mattilsynet har etablert Aust-Agder som sikringssone rundt funnstedet. Dette betyr at det ikke er lov å flytte skjell ut av denne sonen. De nærmeste faste prøvetakingspunktene i Mattilsynets overvåkingsprogram for østers er langt unna - i henholdsvis Vestfold og Hordaland.

Dette betyr at vi ikke har noen informasjon om helsestatus hos østers langs hele denne kyststrekningen, med unntak av nettopp Arendalsområdet. Fra et faglig ståsted kan sonen derfor kanskje være for liten.

Vi mener at beste modellen ville være å etablere hele kyststrekningen fra Vestfold til Hordaland som sikringssone inntil det er gjort undersøkelser som kan brukes til å definere utbredelsen og eventuelt innskrenke sonegrensene. Det er imidlertid en del praktiske og forvaltningsmessige konsekvenser av å definere en slik sone, og problemstillingen blir fortløpende vurdert av Mattilsynet.

Ikke høy dødelighet

Både Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet følger nå opp den positive Bonamia-diagnosen på Sørlandet. Under innsamlingen i forrige uke fant vi tette, livskraftige østersbestander uten tegn på høy dødelighet. Dette understreker det underlige i situasjonen ... introduksjon av Bonamia i friske østersbestander i nordlige områder fører nemlig vanligvis til en akutt dødelighet på 70-90 prosent.

Skal kartlegge utbredelsen 

Vi har et "detektivarbeid" foran oss. Det blir viktig å undersøke bestander i gradvis økende avstand fra funnstedet for å forsøke å bestemme utbredelsen. Vi vil også undersøke hvilke flyttinger av levende østers som eventuelt er gjort, og det vil bli gjort ekstra analyser som et supplement til de faste undersøkelsene som gjøres i regi av Veterinærinstituttet. Resultatene vil bli rapportert til Mattilsynet og brukt til å foreslå en revisjon av overvåkingsprogrammet for østers, skriver Havforskningsinstituttet.