Innlandsfiskeforvaltningen til høring

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå sendt utkast til en ny DN-rapport om innlandsfiskeforvaltning 2010-2015 ut på høring. 

Rapporten inneholder oversikt over innlandsfiskeforvaltningen og en strategisk plan for perioden 2010 – 2015.

Sammendrag fra rapporten:

- Mange ulike brukergrupper utøver innlandsfiske. Fisket foregår med forskjellige formål slik som sportsfiske, husbehovsfiske og næringsfiske. Innlandsfiskeressursen har potensial til å gi grunnlag for et mer omfattende fritidsfiske og for næringsvirksomhet. I tillegg til et næringsfiske, som trolig ikke vil bli særlig stort, er det grunnlag for større økonomisk utbytte av fiskeressursene gjennom satsing på fisketurisme. En forverret bestandssituasjon i lakseelvene kan føre til at attraktive innlandsfiskemuligheter blir et alternativ for betalingsvillige laksefiskere. De demografiske endringene med færre unge og flere eldre fiskere gir nye utfordringer for tilrettelegging for fiske. Den økende urbaniseringen øker behovet for motivasjon, rekruttering og opplæring, mener DN.

- De største truslene mot innlandsfisken og det biologiske mangfoldet i vassdrag er ødeleggelse av leveområder og spredning av fremmede arter. Intakte leveområder er en forutsetning for å ta vare på og utvikle fiskebestandene. De viktigste utfordringene i den sammenheng er vassdragsutbygging og andre fysiske inngrep, forsuring og forurensninger av vannet. Vassdragskalking er et effektivt tiltak, og det er et stort potensial for å bedre leveforholdene for fisk ved revisjon av konsesjonsvilkår for vasskraftutbygging. Introduksjon og spredning av fremmede arter utgjør en kontinuerlig utfordring for forvaltningen. Overvåking og oppdatering av kunnskap om utbredelse av uønska arter et nødvendig grunnlag for å gjennomføre tiltak, heter det i rapporten.

- Rammene for forvaltning av innlandsfisk er i endring. Utviklingen i samfunnet og endret bruk av innlandsfiskeressursene stiller krav til systematisering og nyutvikling av kunnskap som kan ligge til grunn for en tidsmessig forvaltning. En effektiv kunnskapsbasert forvaltning må baseres på at alle aktørene har tilgang til den samme informasjonen. Forvaltningen, interesseorganisasjonene og de enkelte brukerne har derfor behov for lett tilgjengelige data og informasjon om fiskebestandene, trusler mot bestandene, tilgang på fiskemuligheter og relevante samfunnsfaglige forhold. Ny informasjonsteknologi gjør det enklere å nå alle målgruppene, men det er nødvendig å samordne og tilrettelegge, for informasjonsoverføring og kompetanseoppbygging med nettbaserte tjenester, påpeker DN.

- Svært mange aktører har roller og ansvar å i vareta i innlandsfiskeforvaltningen. Samarbeid om og samordning av aktiviteter for å bevare og utvikle fiskebestandene, forbedre fiskemulighetene og innfase fiskeforvaltningen i helhetlig vannforvaltning er avgjørende for å få til en effektiv forvaltning. Aktørene som må samordnes er offentlige forvaltningsorgan (innen fiskeforvaltningen og med andre sektorer), fiskerettshavere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og vassdragsregulanter. Det er viktig at aktørenes roller og oppgaver blir best mulig klarlagt, presiserer DN.

I kapittel 7 pekes det på hva som bør gjøres på de ulike satsingsområdene. På noen områder er det nødvendig med en sterkere satsing for å nå nasjonale og internasjonale mål, og ikke minst, for å bidra til at regional og lokal forvaltning skal bli oppdatert og kunnskapsbasert. Behov og muligheter for finansiering blir også vurdert, opplyser DN.

Høringsfristen er satt til 20. april 2010.