Fire millioner til Morsa-vassdraget

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) støtter arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) i Østfold og Akershus med fire millioner kroner.

Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) ligger i Østfold og Akershus. Kart: MiljødirektoratetVansjø-Hobølvassdraget (Morsa) ligger i Østfold og Akershus. Kart: Miljødirektoratet– Vi har i flere år gitt betydelige økonomisk bidrag for å løse miljøproblemene i Vansjø-Hobølvassdraget. Forurensningen har blitt et problem på grunn av tilførsel av næringssalter fra jordbruket, spredt bebyggelse og kommunalt avløp.

Det sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT), i en pressemelding.

- Tiltak nytter

Det er satt i gang en rekke tiltak for å redusere tilførslene av næringssalter i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) de ti siste årene. Andel blågrønnalger i Vanemfjorden er betydelig redusert de to siste årene, samtidig som det er mindre fosfor i vannmassene.

– Dette viser at tiltak nytter. Det er likevel fortsatt mye arbeid som gjenstår før Morsa-vassdraget har god vannkvalitet. Vi forventer at årets støtte på fire millioner kroner bidrar til ytterligere forbedret vannkvalitet, sier klima- og forurensningsdirektør Ellen Hambro.

Bedre vannkvalitet

Årets støtte er basert på tidligere resultater og anbefalinger fra Vannområdeutvalget Morsa, som representerer kommunene i området, fylkeskommuner, fylkesmenn, statlige etater og ulike organisasjoner.

Kunnskap fra prosjektene vil ha overføringsverdi til andre vassdrag med tilsvarende problemer, mener Klif.

Anvendelse av midler

Støtten til Morsa-vassdraget går til følgende budsjettposter:

  • Overvåkning vassdraget/Mossesundet: 2,2 millioner kroner
  • Kartlegging av økologisk tilstand: 450 000 kroner
  • Sammenstilling av fiskeovervåking i vestre Vansjø: 100 000 kroner
  • Klassifisering av økologisk tilstand: 100 000 kroner
  • Helhetlig utredning av manøvrering og flom: 400 000 kroner
  • Erfaringsoverføring mindre renseanlegg: 150 000 kroner
  • Informasjon: 100 000 kroner
  • Administrasjon: 500 000 kroner