- Gjedda truer laksesmolten

TVEDESTRAND: Siden 2003 har en gruppe forskere fra NIVA, NINA og UMB, jobbet med problemer knyttet til aluminium i brakkvann.

Aluminium i brakkvann hemmer smoltutvandring fra Nævestadfjorden til åpent hav. I 2009 ble forskerne i økende grad klar over at gjedda i Lundevann kan utgjøre en trussel mot laksesmolten, i tillegg alumininum i brakkvann, skriver Tvedestrandsposten.

- Deler av vannforskningen som skjer i Storelva er av internasjonal interesse, sier forsker Frode Kroglund, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i Grimstad.


«Flaskehals»

- Målet vårt er å få laks- og ørretfangst opp i nivå tonn/år, ikke kg /år som i dag. Da må vi først vite hvor flaskehalsen er, sier Kroglund.

Med økonomisk støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) går forskergruppen fra NIVA, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), løs på et forskningsprosjekt for å se på hvor stort inngrep gjedda gjør på laksen under utvandringen.

- Derfor har vi våren 2010 startet et merkeprogram, hvor vi merker gjedde med to forskjellige typer merker, forteller Frode Kroglund.

Det ene merket er en radiosender som er operert inn i fisken, det andre er et utvendig merke. Med radiomerkene vil forskerne vite hvor de merkede fiskene er, og hvordan de vandrer innenfor Lundevann/Storelva.

Gjeddebestand og matvaner

De utvendige merkene vil brukes til å finne ut hvor mange gjedder det er i innsjøen. Forskerne vil merke en viss mengde fisk, og på et senere tidspunkt gjennomfører de garnfiske, samt samler inn opplysninger om andre fiskeres fangst og funn av merker.

- Til sammen vil vi da vite mye om hvor mange gjedder som finnes i Storelva og vi vil også vite ved å ta mageprøver, hva de spiste, og deretter trekker slutninger om hvor mye dette betyr for laksebestanden, sier forskeren.

De siste årene har hovedhypotesen vært at laksen sliter i aluminium og brakkvann, som er i Songevann og Nævestadfjorden, forklarer Kroglund.

I fjor startet NIVA et prosjekt hvor de slepte laksesmolt ut til Sandnesfjorden, vi hjalp den forbi problemområdene og slapp den utenfor. Dette programmet vil fortsette i år. Vi håper på å øke tilbakevandringen av laks ved å hjelpe den gjennom brakkvannsområdene, forteller Kroglund til avisa.