Fiskeolje fra Marokko fritatt for toll

Tollvesenet har hevdet at GC Rieber Oil AS har unnlatt å betale flere hundre millioner i toll. Nå viser det seg at regnestykket er feil.

Det høye anslaget over toll som selskapet angivelig hadde unnlatt å betale, for fiskeolje videresolgt til EWOS, bidro til at styreleder i GC Rieber Oils AS, Paul-Chr. Rieber, trakk seg som NHO-president. 

Nå viser det seg at regnestykket fra Toll- og avgiftsdirektoratet, som ligger til grunn for anslaget om at selskapet GC Rieber Oil AS har unnlatt å betale så mye som 60 millioner kroner i toll og avgifter årlig, er feil.

Les også: - GC Rieber bryter tollreglene 21.04.2010

- Tollfri import på alle råvarer til fiskefôr

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har i lys av mediedekning knyttet til toll på CG Riebers import av fiskeolje, laget en oppsummering om toll på fiskeolje og andre råvarer til fiskefôr.

Det er i dag tollfri import av alle råvarer til bruk i fiskefôr, påpeker FHL.

- Av landbrukstekniske årsaker må det søkes Statens landbruksforvaltning (SLF) om dette før tollfri import kan innvilges. Det å drøfte unndragelse av toll på import av marine varer er derfor i denne sammenheng irrelevant, siden det er produkter som ikke skal tollbelastes ved import til Norge, uttaler FHL.
 
- Når det gjelder handelen med EFTA/Norge og Marokko, er denne dessuten regulert gjennom en egen frihandelsavtale som gir full frihandel på all import av fisk og fiskeprodukter. Det stilles ikke vilkår om en søknadsprosedyre til SLF for å få innvilget tollfrihet på marine oljer til bruk i blant annet fiskefôr, opplyser FHL.
 
På Toll- og avgiftsdirektoratet sine nettsider ligger en oversikt som viser at import av marine oljer fra Marokko skal belastes en tollavgift på kr 3,75 pr kg. FHL har fått bekreftet både fra Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet at dette er feil, og at rett tollsats her skal være null, opplyser FHL.

Frihandelsavtale med Marokko

At regnestykket fra Toll- og avgiftsdirektoratet bygger på feil grunnlag, bekreftes også av avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Henrik Einevoll.

– Vi er blitt kjent med at det er en uoverensstemmelse mellom frihandelsavtalen med Marokko og tolltariffen på dette produktet, sier Einevoll til avisa VG.

Tollsatsen som ligger til grunn for regnestykket er 3,75, mens det etter avtalen skal være fullstendig tollfritak på import av fiskevarer fra Marokko, som følge av en frihandelsavtale som Norge inngikk med Marokko i 1999.

Tidligere anslag på rundt 500 millioner kroner i ubetalt toll, kan bli redusert til under 300 millioner kroner når feilen rettes opp, mener fiskerirådgiver Gunnar Album i Norges Naturvernforbund.

Det som blir avgjørende, er hvor mye av fiskeoljen som faktisk er kommet fra Marokko, og hvor mye som er fra Vest-Sahara, som ikke omfattes av tollfritaket, skriver VG.