Ny påvisning av ILA i Salangen

SALANGEN: Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) også på lokalitet Salangslia.

Den tidligere mistanken om infeksiøs lakseanemi på laks i et oppdrettsanlegg tilhørende Salaks AS i Salangen kommune, er nå bekreftet.

Veterinærinstituttet bekrefter at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i prøvene fra lokaliteten Salangslia tilhørende Salaks AS, melder Mattilsynet. I forrige uke ble det bekreftet mistanke på en annen lokalitet i samme område, slik at det der er to bekreftede tilfeller av ILA

Les også: ILA bekreftet i Salangen 29.04.2010 

Det var oppdretters egen fiskehelsetjeneste som 22. april varslet Mattilsynet om økt dødelighet og patologiske funn forenlig med ILA på lokaliteten Salangslia tilhørende Salaks AS. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon og prøveuttak på lokaliteten 26. april. Prøveresultatet foreligger fra Veterinærinstituttet og stadfester smitte av fiskesykdommen ILA.

Lokaliteten ligger innenfor eksisterende kontrollområde for ILA, se forskrift, opplyser Mattilsynet. Se lenke til forskrift nederst i denne artikkelen.

Pålegger utslakting 

Lokaliteten ble på bakgrunn av mistanke, pålagt restriksjoner med økt overvåking og forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

- Virksomheten vil nå pålegges umiddelbar fjerning av syk fisk fra lokaliteten, samt at de skal legge fram en plan for videre håndtering av resterende fisk. Lokal kontrollforskrift vil måtte endres med hensyn til definert bekjempelsesområde, opplyser distriktssjef Hilde Haug ved Distriktskontoret for Midt-Troms.

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at spredning av mulig sykdom unngås. Kart som viser anleggets plassering vil bli lagt ut snarest, opplyser Mattilsynet.