- NINA-kutt et skritt i riktig retning

Jim Roger Nordly i Europharma mener det er svært fornuftig å la Havforskingsinstituttet overta ansvaret for lusetelling på villfisk.

Han mener det er naturlig at ansvaret for lusetelling blir flyttet, og håper dette kun er første skritt i en mer omfattende opprydding i forvaltningen av den norske villaksen.

- Forvaltningen av norsk villaks har generelt sett vært altfor sentrert rundt ferskvannsbiologi og forskningsmiljøer med den typen kompetanse. Forvaltningen har som en konsekvens i liten grad greid å se hele bildet hva gjelder laksens levekår. Laksen lever det meste av sitt liv i havet og da er det naturlig at et kompetent havforskningsmiljø som Havforskningsinstituttet få et større ansvar for arten, sier Nordly i en pressemelding.

- Jeg sier ikke at det ikke finnes kompetente folk hos NINA, men dette er en institusjon som over lang tid har fungert som et slags faglig alibi for Direktoratet for Naturforvaltning, et direktorat som har sviktet sitt forvalteransvar totalt og som over tid har erstattet objektivitet og vitenskapelighet med regelrett feilinformasjon og triksing med tall. Tilliten er ødelagt, og det går til en viss grad også ut over NINA, sier Nordly.

Les også: - Ikke flytt lakselusovervåkningen 10.05.2010

DN-direktør Janne Sollie har i media kritisert avgjørelsen om å frata NINA for luseansvaret, og uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser dette kan få. Nordly deler ingen slike bekymringer.

- For villaksen er det ikke bekymringsfullt, snarere tvert imot, men det vekker muligens bekymring i korridorene hos DN. Mens Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet beviselig har maktet å bygge opp viktige bestander som har vært truet, har Direktoratet for Naturforvaltning bevist det stikk motsatte med villaksen. I 30 år har man lagt elv etter elv langs kysten øde med rotenon, uten å komme opp med en eneste brukbart alternativ for bekjempelse av gyrodactylus salaris, sier Nordly.

- Man tillater den dag i dag at vanvittige 90 prosent av gytefisken i Tanaelva fiskes opp før den får mulighet til å gyte, og hevder samtidig at både beskatning og gyrodactylus er påvirkningsfaktorer man har ”kontroll på”. Deretter lempes hele ansvaret for villaksens situasjon over på oppdrettsnæringen, uten at man har noe vitenskapelig belegg for påstandene sine. Det er ikke holdbart, tordner Nordly.

Han mener mye taler for at Direktoratet for Naturforvaltning bør fratas sitt ansvar overfor villaksen.

- Direktoratet for Naturforvaltning kommer til kort både på kompetanse og gjennomføringsevne. Hvis det er slik at oppdrettsnæringen er villaksens fiende nummer 1, da det er jo Fiskeridirektoratet som har mulighet til å iverksette tiltak mot oppdretterne dersom dette skulle vise seg nødvendig. Vi har i dag et system som overhodet ikke er til beste for denne viktige arten. I tillegg har vi et konstitusjonelt problem med et direktorat som systematisk feilinformerer politikere og offentlighet, hevder Nordly.

Les også: Ber kontrollkomiteen granske DN 17.03.2010
Les også: Byråkratisk ryddesjau 04.02.2010