Resultater fra tilsyn med fiskebiprodukter 2009

Som ledd i fiskehelsesatsing driver Mattilsynet i 2009 koordinert tilsyn med virksomheter som håndterer animalske biprodukter særlig fra akvakulturnæringen.

I denne artikkelen presenteres vesentlige funn og presiseringer for næring og tilsyn. Biprodukter skal inn i Mattilsynets nye tilsynssystem MATS i løpet av året, skriver Mattilsynet i en melding.

Regelverk

Biproduktregelverket trygger dyrehelse og folkehelse. Forskrift nr 1254 av 27. oktober 2007 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (biproduktforskriften) innfører forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen). Biproduktforskriften gjelder for alle virksomheter som håndterer biprodukter og er fastsatt nasjonalt inntil biproduktforordningen snart blir EØS-regelverk sammen med hygienepakken. Samtidig reviderer EU biproduktforordningen.

Det er fastsatt tilleggskrav for biprodukthåndtering for akvakulturanlegg inkludert vente- og slaktemerder i forskrift nr 822 av 17. juni 2008 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) og forskrift nr 823 av 17. juni 2008 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. (etableringsforskriften). Tilsvarende for fiskeslakteri i forskrift nr 1250 av 30. oktober 2006 om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (slakteriforskriften).

Kategorisering etter risiko

Fiskeråstoff er fiskebiprodukt når det ikke beregnes for mat til mennesker (konsum). Biprodukter kan aldri gå til konsum. Biprodukter reguleres i tre kategorier hvor kategori 1 har høyeste risiko. Kategoriene skal håndteres atskilt og merkes forskjellig.

Kategori 1 materiale av fisk er svært sjeldent og kan blant annet komme fra smitteforsøk med spesielle legemidler, og fra kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk.

Kategori 2 materiale av fisk er hovedsakelig selvdød og avlivet klinisk syk fisk fra akvakulturanlegg og fiskeslakterier, og kan ikke gå til fôr til matproduserende dyr. Bruk av legemiddel med tilbakeholdelsestid ved avliving medfører at biproduktet blir kategori 2 materiale. Kategori 2 materiale av fisk kan gå til biogass og fiskeolje for tekniske formål og energi,

Kategori 3 materiale av fisk kan etter spesielle regler gå til fôr til matproduserende dyr herunder fisk.

Fiskemel, fiskeolje og artsbarrieren

Fiskemel defineres som alt bearbeidet animalsk protein av kategori 3 materiale av akvatiske dyr unntatt sjøpattedyr. Fiskemel av oppdrettsfisk er ikke tillatt i fôr til samme art. Fiskemel av villfisk er tillatt i fôr til samme art forutsatt kontroll fra Mattilsynet. Fiskeolje er unntatt fra krav til artsbarriere.

Virksomheten skal enten selv dokumentere at bearbeidingsmetoden er trygg for panlagt anvendelse av fiskemelet (ref. vedlegg VII i biproduktforordningen (BPF)) eller bruke en av de forhåndsdefinerte bearbeidingsmetodene 1-7 (ref vedlegg V i BPF). Mattilsynet fører tilsyn med at bransjens egendefinerte fiskemelprosesser er dyrehelsemessig trygge for anvendelsen, mens vi godkjenne bearbeidingsmetoder etter metode 7.

Handelsdokument

Handelsdokument og register for informasjon fra slike:

Det er ikke tillatt å levere, motta eller transportere biprodukter uten at avsender først har utstedt et fullstendig handelsdokument. Register med informasjon fra handelsdokument skal oppbevares i minst 2 år.

Mottakerstatens forhåndsgodkjenning

Biproduktforordningen regulerer at kategori 1 og 2 materiale og bearbeidet animalsk protein (blant annet fiskemel) skal forhåndsgodkjennes av kompetent myndighet i mottakerstat i EØS og meldes i EUs meldesystem Traces. Mattilsynet sjekker dokumentasjon av forhåndsgodkjenning før vi godkjenner melding om utførsel til andre EØS-stater.

I forskrift nr 1484 av 31. desember 1998 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater stilles det generele krav til melding og forhåndsgodkjenning av animalske biprodukter ved samhandel.

Saneringsslakting i akvakulturanlegg

Fartøy og flåter for bedøving, kverning og ensilering av biprodukter skal godkjennes etter biproduktregelverket som mellomliggende anlegg.

For å få fullstendig godkjenning må virksomheten også tilfredsstille dyrevelferdsmessige krav i akvakulturdriftsforskriften.

Lasting, lossing og transport

Både leverandørens, transportørens og mottakerens tank-, laste- og lossesystemer for biprodukter skal være smittehygienisk forsvarlige slik at ulike kategorier ikke kan blandes bevisst eller ubevisst.

Krav til vask og desinfeksjon er strenge ved veksling mellom kategorier.

Kapasitet for kategori 2 materiale

Akvakulturnæringen skal ha både håndteringssystemer og langsiktige avtaler om avsetning for kategori 2 materiale med kapasitet for både normalt drift og beredskapsbehov.

Kategori 3 materiale

Kategori 3 materiale fra anlegg med sykdom skal ikke til fiskefôr.

Påvisning av listeførte fiskesykdommer medfører at biprodukter av slakting fra anlegget skal merkes ”Ikke til fiskefôr/ Not for fishfeed”.

Restriksjonen gjelder til lokaliteten er utslaktet og slaktingen skal avkrysses i melding om planlagt slakting. Se vedlagt lenke til egen nyhetsmelding.

Også konsumbedrifter

Marine ingredienser for konsum som beregnes til dyrefôr:

For å kunne levere til dyrefôr må virksomheter som bearbeider marine ingredienser for konsum også være godkjent etter biproduktforskriften. Dette er krav fra fôrregelverket, med bakgrunn i at konsumregelverket ikke ivaretar dyrehelseområdet fullt ut.