Kapasitet for kategori 2 materiale av biprodukter

Det er usikkerhet rundt kapasitet og avsetning for animalske biprodukter av kategori 2 materiale av fisk i Norge.

Mattilsynet vil inntil videre overvåke kapasiteten for kategori 2 materiale og oppdatere denne artikkelen som en virksomhetsnøytral statusrapport. Mattilsynet tar gjerne i mot kommentarer og ny informasjon fra næringen i denne sammenheng, skriver Mattilsynet i en melding.

Kategori 2 materiale av fisk er hovedsakelig selvdød og avlivet klinisk syk fisk fra akvakulturanlegg og fiskeslakterier. Bransjen beregner innsamlet årskvantum til ca. 40.000 tonn. Anslaget er usikkert og bør stå i et naturlig forhold til den totale akvakulturproduksjonen. I tillegg kommer beredskapsbehovet. 

I 2009 driver Mattilsynet koordinert tilsyn med virksomheter som håndterer fiskebiprodukter primært fra akvakulturnæringen. Dette er godt forankret både i Mattilsynet via prioriteringer i budsjettdisponeringsskriv til regionene og via dialog med næringen. Se vedlagt lenke til veiledning om 2009 Koordinert tilsyn fiskebiprodukter med oppsummering fra workshop 6. november 2008 hvor representanter for både akvakulturnæringen og biproduktindustrien deltok.

Statusrapport

Mattilsynets inntrykk av kapasiteten for kategori 2 materiale av fisk preges av følgende:

  • Logistikken fra akvakulturanlegg og fiskeslakterier til bearbeidings- og forbrenningsanlegg er en større flaskehals enn bearbeidingskapasiteten alene.
  • Akvakulturnæringen etablerer egne mellomliggende anlegg for å få en mer kostnadseffektig logistikk og større buffer for beredskap.
  • Godkjente virksomheter i norsk biogass- og bearbeidingsindustri har allerede tilsammen kapasitet som dekker dagens forventede driftsvolum, og kan også dekke næringens beredskapsbehov. Men denne kapasiteten brukes i mindre grad.
  • Det foregår lageroppbygging i Nord-Norge i sammenheng med planlegging av nye anlegg for bearbeiding, biogass og/eller forbrenning.
  • Kompetent myndighet i Danmark v/ hovedkontoret i Fødevarestyrelsen meldte 24. juni 2009 til Mattilsynet at Danmark vil forhåndsgodkjenne (jmf. artikkel 8 i biproduktforordningen) innførsel av ubearbeidet ensilert kategori 2 materiale av fisk til biogass via bearbeidingsmetode 1, selv om dette kommer fra anlegg med påvist sykdom (ILA og IPN nevnes spesielt). Det er den danske virksomheten (kunde og/eller mottaker) som skal søke om forhåndsgodkjenning til sin lokale fødevarevareregion i Danmark.
  • Finland tillater ikke innførsel uansett.
  • Sverige tillater ikke innførsel til fôring av ikke matproduserende dyr på etisk grunnlag.
  • Det faktiske beredskapsbehov for akvakulturnæringen er verken definert eller sikret enda og det er næringens ansvar.
     

Mangler næringen kapasitet for bearbeiding?

Mattilsynet trakk nylig tillatelsene til midlertidig bruk av bearbeidinganlegg for kategori 3 materiale av fisk til bearbeiding av kategori 2 materiale av fisk. Tillatelsene ble gitt i mars 2008 med bakgrunn i at bearbeidingsindustrien da forpliktet seg til å bygge nytt anlegg for kategori 2 materiale og at behovet var ekstraordinært og uforutsett (se vedlagt kopi av utgått nyhetsmelding). I vår meldte biproduktindustrien selv fra om at forutsetningene for tillatelsene ikke lenger var tilstede.

En del av biproduktindustrien melder på nytt om manglende kapasitet for bearbeiding og tidvis problemer med avsetningen. Siden industrien hittil har ikke maktet å løse kapasitetsproblemene alene har Mattilsynet nå sterkt oppfordret akvakulturnæringen til å legge frem en felles plan for håndtering av kategori 2 materiale via bransjeforeningene FHL og NSL. Samtidig minner vi omm at det selvfølgelig den enkelte akvakulturvirksomhet som har ansvar for etterlevelse av regelverket, ved forsvarlig håndtering av eget kateogori 2 materiale.

Mattilsynet konluderer inntil videre med at logistikk er en større flaskehals enn kapasitet når det gjelder næringens utfordring med kapsitet og avsetning av kategori 2 materiale av fisk (se statusrapport over). Derfor er det inntil videre lite aktuelt for Mattilsynet å gi nye tillatelser til midlertidig bruk av bearbeidingslinjer for kategori 3 materiale, selv om enhver søker er sikret en selvstendig saksbehandling av distriktskontor med klageadgang overfor regionkontor.

Krav

Krav til akvakulturanlegg og fiskeslakterier der kategori 2 materialet oppstår:

Håndtering av biprodukter i akvakulturanlegg og fiskeslakterier reguleres av akvakulturdriftsforskriften, slakteriforskriften og biproduktforskriften. Virksomhetene skal generelt sett håndtere og avsette kategori 2 materialet på en smittemessig forsvarlig måte både ved normal drift og i beredskapssituasjoner. Forsvarlig håndtering av kategori 2 materiale er et grunnleggende forebyggende fiskehelsekrav i regelverket.

Akvakulturanlegg vil kunne oppfylle krav til beredskap ved å forplikte seg til langsiktige og skriftlige avtaler med slakteri og biproduktindustri som ivaretar behov for både drift, vekst og beredskap. Tilsynet med dette er en del av Mattilsynets tilsynskampanje for beredskapsplaner i fiskeoppdrett som gjennomføres i andre halvår 2009. Her vil man også fastsette nivå for krav til drifts- og beredskapskapasitet for kategori 2 materiale i akvakulturanlegget.