– Ikke teknologi for lukkede anlegg

Oppdretterne vil alltid vurdere nye løsninger, men har per i dag ikke teknologi for storskala oppdrett av laks i lukkede anlegg, mener FHL.

Norsk oppdrettsnæring er bygd på innovasjon og utvikling. Teknologien blir stadig utviklet videre, og en kan ikke utelukke at en på sikt også vil ta i bruk lukkede anlegg - hvis eller når slike løsninger er på plass, uttaler Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– Vi registrerer at det er stor oppmerksomhet rundt oppdrettsnæringen og dens miljøpåvirkning, noe som er legitimt i forhold til den betydningen denne matproduserende sektoren har langs kysten. Vi er imidlertid opptatt av at den viktige miljødebatten skal være basert på fakta, sier miljødirektør Aina Valland i FHL i en pressemelding.

– Teknologien ikke ferdig utviklet

Aina Valland. Foto: Sjømat Norge Aina Valland. Foto: Sjømat Norge

Fra enkelte hold er det sterkt fokusert på at hele produksjonen må over i lukkede anlegg og at teknologien finnes.

– Dette medfører ikke riktighet, da det gjenstår å utvikle løsninger for storskala produksjon, fastslår Valland.

– Men det er riktig at lukkede løsninger er testet i mindre skala, og vi er kjent med at næringsaktører prøver ut dette, blant annet i Canada, legger hun til.

Oppdrettsnæringen har vært gjennom en rivende utvikling siden den spede begynnelsen for over 40 år siden. Utstyret som brukes i dag ser annerledes ut enn det gjorde for bare 20 år siden. Også fremover vil teknologien utvikles videre, og man kan derfor ikke utelukke at næringen på sikt vil ta i bruk lukkede anlegg i deler av produksjonen og de ulike produksjonsfasene.

– Nettopp fordi man har ønsket å ta i bruk nye løsninger, har spesielt lakseoppdrett vist en svært positiv utvikling over tid. Dette ønsker vi skal fortsette, og da er næringen avhengig av å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Dette er en suksessfaktor i mange næringer, sier Valland.

Når det gjelder løsninger for lukkede anlegg, enten for produksjon i sjø eller på land, må teknologiutviklingen vurderes opp mot driftssikkerhet, fiskehelse, arealbruk, miljømessige forhold og økonomi. FHL er opptatt av at den teknologien som tas i bruk, skal være fornuftig ut fra disse kriteriene, og at man ikke skal låse seg til én type løsning.

Lukkede anlegg er ikke helt nytt for oppdrettsnæringen. I svært mange år har produksjonen av smolt foregått i lukkede anlegg på land, siden en bruker ferskvann i denne delen av produksjonen. Når det gjelder oppdrettsproduksjon i sjøfasen, er denne teknologien ikke ferdig utviklet.

– Norges langstrakte kyst er eksepsjonelt godt egnet til å drive fiskeoppdrett, og det er disse naturgitte fortrinnene som vi først og fremst må sørge for å utnytte på en god og miljøvennlig måte fremover, understreker Aina Valland.