Fire millioner til innlandsfisk i 2010

Landbruks- og matdepartementet har tildelt fire millioner til prosjekter innen fisketurisme, næringsfiske og oppdrett i 2010.

Det skal utvikles 170 fisketurismebedrifter, tre oppdrettsbedrifter og om lag 10 næringsfiskebedrifter.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Torbjørn TandbergLandbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Torbjørn Tandberg- Innlandsfiske har et stort potensial, og det er fortsatt stor interesse for vår satsing på innlandsfisk. Det store søknadstilfanget til midler over Utviklingsprogrammet for innlandsfisk viser interesse for denne type næring. Det er flott at så mange ser mulighet for økt utnytting av utmarksressurser og økt næringsutvikling i distriktene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (bildet) i en pressemelding.

Følgende prosjekter tildeles midler fra Utviklingsprogrammet for innlandsfisk i 2010:

• Nordlys Opplevelser AS
• Din Tur AS
• Inatur AS
• Sogn og Fjordane Bondelag og SF Skogeier-andelslag
• Norges Bondelag/Norges Skogeierforbund
• Tydal Grunneierlag
• Grøthe gård
• Bårdseng fiskecamp
• Femund fiskarlag
• Randsfjord grunneierforening
• Espedalen bygdeallmenning
• Hanen
• Bioforsk Nord
• NIVA Midt-Norge
• Rendalen kommune, på vegne av flere

– Stor interesse for prosjektmidler til innlandsfiske

Innen søknadsfristen kom det inn 32 søknader med et samlet søknadsbeløp på 11,5 millioner kroner. Søknadene var fordelt på 16 søknader innen fisketurisme, 10 innen næringsfiske, 2 innen oppdrett og 4 kombinasjonsprosjekter mellom verdikjedene. Gjennom årets tildeling skal det utvikles 170 fisketurismebedrifter, tre oppdrettsbedrifter og om lag 10 næringsfiskebedrifter. Det anslås en meromsetning på 20-25 millioner årlig.

– Dette viser at næringsaktørene ser betydelige markedsmuligheter innenfor kommersiell utnyttelse av innlandsfisk. Jeg vil rose alle som har lagt ned mye arbeid i både søknader og gjennomføring av prosjekter, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Med så mange gode søknader har det vært vanskelig å prioritere mellom prosjektene. Vi har vært nødt til å plukke ut de prosjektene som har Handlingsplanen for innlandsfisk som utgangspunkt for prosjektutformingen, sier Brekk.

Femårig utviklingsprogram for innlandsfiske

Under jordbruksforhandlingene i 2007 ble det vedtatt å gjennomføre et femårig utviklingsprogram for innlandsfiske fra og med 2008. Det skal totalt bevilges 20 millioner kroner til dette formålet i denne perioden. Bakgrunnen er Landbruks- og matdepartementets Handlingsplan for innlandsfiske som ble lagt frem i 2006. Det ble i 2007 utlyst til sammen fire millioner kroner til prosjekter innen fisketurisme i ferskvann, næringsfiske i ferskvann og oppdrett av innlandsfisk. Programmets midler er et supplement til øvrige virkemiddelordninger som dekker disse næringene, men vil spesielt prioritere prosjekter som har en klar overføringsverdi til andre prosjekter som tar sikte på å utvikle innlandsfiskenæringene.

– Innenlands fiskeoppdrett kan bli en vekstnæring i Bygde-Norge, dersom forholdene legges til rette for dette, uttalte Brekk i januar i år.

Les også: – Kan bli en vekstnæring 29.01.2010