Vellykket våravlusing 2010

Årets våravlusing ser ut til å ha fungert etter intensjonene. 

Lusenivået i oppdrettsanleggene var lavt i mai, men det er grunn til å følge med på luseutviklingen utover sommeren, skriver Mattilsynet i en pressemelding. Mattilsynet er nå klar med statusrapporten for mai måned. 

- Det var jevnt over lave lusetall i oppdrettsanleggene i mai måned. Alle anleggene, så nær som seks, lå under tillatt lusemengde, slår Mattilsynet fast.

- Dette viser at våravlusingen har fungert godt og forhåpentligvis etter intensjonene. Formålet var å ha så lavt lusepress som mulig under smoltutvandringen, og det ser ut som målet ble oppnådd for den smolten som vandret ut i mai, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland.

Han tar imidlertid forbehold om at smolt også kan ha vandret ut etter lusetellingen.

Les også: Nedgang i lakselusnivået 14.05.2010
Les også: Våravlusing er avsluttet 25.04.2010

Foreløpig rapport fra Havforskningsinstituttet

En vellykket smoltutvandringen kan ikke tolkes som noe annet enn et godt øyeblikksbilde på at én generasjon laks har vandret greit ut i havet. Luseutviklingen utover sommeren vil vise hvor god kontroll næringen har over lusenivået. Lusa formerer seg raskere når temperaturen stiger. Også i fjor lå lusetettheten på et akseptabelt nivå på forsommeren, den kritiske situasjonen utviklet seg først utover sommeren.

Normalt oppsummeres utvandringen av årets laksesmolt om høsten, når man har fått sammenstilt ulike resultater knyttet til lusetall og utvandringsmønster. I år har Mattilsynet imidlertid bedt Havforskningsinstituttet (HI) gi en foreløpig vurdering av utvandringen fram til midten av juni.

Havforskningsinstituttets foreløpige vurdering, basert på lusetelling på villfisk fra Hardanger til Namsen-området, viser at lakselusinfeksjonen på vill laksefisk synes å være lavt på de fleste lokalitetene i mai og så langt i juni. Det er imidlertid en stigning fra mai til juni. HI mener det er sannsynlig at lusesituasjonen kan utvikle seg på samme måte som i fjor.

- Bildet er imidlertid langt bedre enn Mattilsynet fryktet i vinter, da vi så at lusetallene i f. eks region Nordland ikke gikk ned til tross for behandlinger, sier Ole Fjetland.

Fisk.no har tidligere i dag omtalt resultatene fra HI's undersøkelser.

Les også: Økende lusetall 11.06.2010

Tre-trinns arbeid

Mattilsynet opplyser at arbeidet mot lakselus kan deles i tre faser:

Første og kortsiktige fase var å få dempet lusenivået slik at smolten kunne vandre ut i elvene relativt uhindret våren 2010.

Andre fase handler om få en bedre og mer koordinert lusebekjempelse. Også dette er næringens ansvar, men Mattilsynet overvåker og føler næringen tett. Mattilsynet utarbeider også soneforskrifter for de områdene hvor de ordinære tiltakene i luseforskriften ikke har hatt god nok effekt.

Tredje fase i lusebekjempelsen kan være en endring av arealstrukturen i oppdrettsnæringen. Her bistår Mattilsynet utvalget som er oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) for å arbeide med dette (Gullestad-utvalget).