Resirkulering skal risikovurderes

Del saken

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av systemer for resirkulering av vann i fiskeklekkerier på land.

Bakgrunnen for oppdraget, er at Mattilsynet ønsker å vurdere hvorvidt dagens regelverk for vannkvalitet i oppdrettsanlegg for laks med videre, er godt nok når stadig flere klekkerier bruker resirkulert vann.

Mulig dårligere fiskevelferd

Mattilsynet viser til flere tilfeller som tyder på at fisk som holdes i tanker med resirkulert vann, utsettes for forhold som gir dårlig velferd for fisken. Mattilsynet har imidlertid også informasjon som tyder på at visse forhold blir bedre for fisken når vannet resirkuleres.

Dagens regelverk stiller visse minimuskrav for å sikre et godt miljø for fisken og for å forhindre skade ved håndtering og bruk av redskaper. Mattilsynet er imidlertid bekymret for at bruk av resirkulert vann skal utgjøre en risiko for fiskens velferd, og at dagens regelverk ikke fanger opp problemer forårsaket av systemer for vannresirkulering.

VKM har mottatt en foreløpig bestilling i saken. Mattilsynet ber om at risikovurderingen leveres innen 15. november 2010.

Behandling av saken i VKM

Denne saken skal behandles av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern).

Faggruppen vil nedsette en ad hoc-gruppe som skal arbeide med oppdraget. Gruppen skal ledes av Brit Hjeltnes, som er medlem av faggruppen. Rapporten fra ad hoc-gruppen vil, når den blir ferdig, overleveres faggruppen, som så sluttbehandler og står faglig ansvarlig for risikovurderingen.