Ny miljørapport fra Skretting

Fiskefôrprodusenten Skretting har lagt frem miljørapport for 2009.

- Åpenhet er en av Skrettings kjerneverdier. Dette gjenspeiler seg i de årlige miljørapportene som Skretting har publisert helt siden 1998, skriver selskapet i en pressemelding.

- 2009-rapporten fokuserer på utfordringene vi har som produsent av fiskefôr, hva vi gjør for å løse disse utfordringene og hva vi har oppnådd i løpet av fjoråret. Blant temaene som drøftes er tilgangen på bærekraftige råvarer, klimaavtrykk fra produksjonen, hvordan vi kan bidra til god fiskehelse og hvordan vi gjør Skretting til en god arbeidsplass, forteller Skretting AS i sin egen omtale av rapporten.

- Med innovasjon som styringsprinsipp

- I alle bransjer dukker det med jevne mellomrom opp endringer, uforutsette hendelser eller tilspissede situasjoner som blir så betydningsfulle for næringsaktørene at de går inn i historien som bruddlinjer. Disse bruddene skaper alltid nye muligheter fordi de tvinger oss vekk fra det vante og over på nytenking og innovasjon, uttaler administrerende direktør i Skretting Norge, Viggo Halseth, i rapporten.

- I oppdrettsnæringen er den begrensede tilgangen til marine ressurser en slik bruddlinje. Oppdrettsnæringen har et legitimt ønske om å vokse og forsyne en stadig økende verdensbefolkning med livsviktige proteiner. Men en slik vekst kan ikke gå på bekostning av livet i havet. Samtidig ser vi at forbrukere blir stadig mer bevisst den makten de har til å påvirke næringslivet gjennom hvilke produkter de velger å putte i handlevogna. Å kunne handle bærekraftig, bokstavelig talt, har for mange en verdi i seg selv, sier Halseth.

- Skretting har sett denne utviklingen komme i mange år og har fokusert på mulighetene den tilbyr fremfor å se på den som en trussel. Derfor har vi i en årrekke forsket på alternativer til fiskemel og -olje, og tatt dem i bruk i fôrene. Det betyr ikke nødvendigvis at vi ser for oss en fremtid helt uten fiskemel og -olje. Vi håper og tror at en bærekraftig fiskeripolitikk i de fleste land og en økende bevissthet fra forbrukere verden over vil bidra til å opprettholde verdens villfiskbestander for morgendagens generasjoner, uttaler Halseth.

- Men vi ser for oss en fremtid der vi ikke lenger er avhengig av fiskemel på samme måte som vi har vært. Grunnen til at vi kan si dette så klart, er at vi i 2009 greide å omsette mange års forskning til en konkret nyvinning, ernæringskonseptet MicroBalanceTM. Konseptet har gjort det mulig for oss å redusere andelen fiskemel i fôret betydelig - fra 25 til 15 prosent, fremholder Halseth.

- Skretting ønsker også å fremme en mest mulig bærekraftig utvikling i fiskeriene som inngår i fiskemel og -oljeproduksjonen. Dette gjør vi blant annet ved å stille krav til våre egne leverandører. I tillegg støtter vi utviklingen av IFFOs nye standard for produksjon av bærekraftig fiskemel og fiskeolje. Denne standarden gir leverandører som ønsker å vise verden at de har et ansvarlig forhold til ressursene i havet, et viktig verktøy, forteller Halseth.

- 2009 var et godt år for næringen på mange måter, spesielt med tanke på den sterke økonomiske usikkerheten som preget verden ved årsskiftet. Oppblomstringen av parasitten lakselus og tilfeller av resistens og nedsatt følsomhet mot de vanligste behandlingsmidlene mot denne parasitten har imidlertid vært med på å gi mindre forutsigbare fremtidsutsikter enn det som er ønskelig. Skretting støtter arbeidet med å tilrettelegge for at flest mulig oppdrettere tar i bruk en helhetlig bekjempelsesstrategi for å redusere lusebestanden og samtidig få bukt med resistensproblematikken, opplyser Halseth.

- Tilbudet av helsefôr og bruken av dem har økt kraftig. Skretting følger opp denne viktige utviklingen med et eget helseteam som skal bruke all sin tid på fiskehelse og helsefôr. Helseteamet vil samarbeide tett med den nå fem personer store forskningsavdelingen for fiskehelse i Skretting Aquaculture Research Centre, forteller Halseth.

Les også: - Helsefôr ga sterkt redusert dødelighet 09.06.2010

- På klimasiden har Skretting tatt på seg en stor utfordring ved å gå inn i et omfattende energiprosjekt i regi av Enova. Vel innebærer dette en støtte fra Enova på 20 millioner kroner hvis vi lykkes med vår enøk-satsing, men forpliktelsen fra Skrettings side er også stor. Målet er å oppnå 55,8 GWh per år i miljøvennlig energiproduksjon og eller energibesparelse. Dette utgjør over 40 prosent av Skrettings totale energiforbruk i 2009, og resultatet skal på plass fra 2014, sier Halseth.

Les også: Skretting øker på Børøya 21.01.2010
Les også: Skretting får 20 mill. til energieffektivisering 12.11.2009

«Skretting er den ledende produsenten av fôr til oppdrettsfisk i Norge. Navnet og merket er også ledende internasjonalt med produksjon og salg i mer enn 40 land. Miljø og bærekraft har direkte innflytelse på Skrettings resultater. Konkrete miljømål er derfor en viktig del av vår strategi», skriver selskapet innledningsvis i rapporten.

Skretting er et datterselskap av nederlandske Nutreco.