Protec effektiv grunnet mindre skade

Lavere grad av organskade på fisk som har fått helsefôret Protec, er forklaringen på den kraftige nedgangen i dødelighet ved PD-utbrudd.

Det bekrefter målinger av CRP (C-reaktivt protein) i blodplasma, skriver fiskefôrprodusenten Skretting AS i en pressemelding.

Skretting presenterte i sommer resultater fra et smitteforsøk med Protec gjennomført på VESO Vikan. Resultatene viste at 4 ukers fôring med Protec før smitte av vaksinert fisk, gav en reduksjon i dødelighet på 85 prosent. Akkumulert dødelighet i uvaksinert kontrollfôrgruppe var 21,5 prosent mot 3,2 prosent i vaksinert Protec-gruppe. Uvaksinert fisk fôret på Protec alene, ga også en signifikant stor reduksjon i dødelighet. Forskjellen i dødelighet mellom uvaksinert kontrollfôrgruppe og uvaksinert Protecgruppe var på 70 prosent, som altså tilskrives effekt av Protec alene, forteller Skretting.

Les også: – Helsefôr ga sterkt redusert dødelighet 09.06.2010

Effekten på dødelighet ble tilskrevet lavere grad av organskade på fisken som har fått Protec. Nye resultater fra målinger av CRP i blodplasma i forsøket bekrefter dette. På samme måte som hos mennesker gir CRP indikasjon på akutte betennelsesreaksjoner hos fisk. Lavere CRP-verdier i Protec-gruppene enn i kontrollgruppen indikerer mindre betennelsesreaksjoner. Økningene i CRP sammenfaller videre med dødelighetsutviklingen i forsøksgruppene, opplyser Skretting.

– Protec anbefales forebyggende mot HSMB og PD

I likhet med PD vil HSMB gi betennelser i hjerte- og skjellettmuskulatur. Veterinærinstituttet skriver i Fiskehelserapporten 2009 at man har identifisert et virus som antas er forbundet med HSMB, og at all oppdrettsfisk ser ut til å ha viruset. Man har funnet mye mer av viruset i syk fisk enn i frisk fisk. Videre refereres det til at i anlegg med påvist HSMB kan også fisk som ikke virker syk ha betydelige betennelsestilstander i hjerte- og skjelletmuskultatur.

Som vist ovenfor, har Protec et potensial til å styrke fisken og slik forebygge organskade og betennelsesreaksjoner, fremholder Skretting. Protec bør derfor brukes forebyggende mot både PD og HSMB, anbefaler fiskefôrfirmaet.

Anbefalinger Protec og PD

  1. Viruspåvisning nærmere enn 5 km fra ditt anlegg – Protec 4 uker. Deretter kontinuerlig eller i pulser (2 uker Protec + 4 uker standard) avhengig av risiko for utbrudd.
  2. Dersom mistanke om virus i eget anlegg – Protec snarest mulig, minimum 4 uker og kontinuerlig inntil risiko for klinisk utbrudd er over.
  3. Dersom klinisk utbrudd i anlegg – React PD kontinuerlig inntil utbrudd er over.

Anbefalinger Protec og HSMB

  1. Begynn med Protec ca 2 måneder før forventet utbrudd (bruk erfaringstall).
  2. Fôr med Protec 4 uker, deretter i pulser (standardfôr 2 uker, Protec 2 uker) fram til utbrudd.
  3. Fortsett med Protec 2 uker etter utbrudd. Dersom dødeligheten er lav kan man gå over på standardfôr. Ved moderat/høy dødelighet anbefales å fortsette med Protec til dødeligheten går ned. Protec inneholder påslagshemmere og beskytter også mot påslag av lus.