Høring om forskrift for eksotisk sykdom

Mattilsynet sender på høring utkast til mal for forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr i nærmere avgrensede omåder.

Av hensyn til å begrense smittespredning i en situasjon med mistanke eller påvisning av sykdom som anses som eksotisk i Norge, vil forskrift som oppretter bekjempelsessone og overvåkningssone rundt lokalitet med smitte, kunne bli vedtatt uten høring, melder Mattilsynet.

Kontrollområdeforskrift

I en situasjon med mistanke om eller påvisning av listeført eksotisk sykdom, er det svært viktig å forhindre eller begrense muligheten for videre smittespredning raskt. Det virkemiddelet Mattilsynet vil iverksette for å rette tiltak inn mot et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer eller selskaper, er fastsettelse av en kontrollområdeforskrift.

En slik forskrift oppretter et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt lokaliteten som har mistanke eller påvisning av smitte. I en slik sone vil det gjøres gjeldende restriksjoner på trafikk og flytting, krav til prøvetaking etc.

Av hensyn til tidsaspektet vil en slik forskrift kunne bli vedtatt uten høring. Høringsinstansene gis derfor muligheten til å fremme synspunkter på innholdet i forskriftsmalutkastet nå.

Mattilsynet har utarbeidet utkast til beredskapsplan for det arbeidet som skal gjøres i Mattilsynet ved mistanke om eller påvisning av listeført sykdom som er eksotisk i Norge. Den interne planen som inkluderer instruks til tilsynet ligger vedlagt. Planen er en intern instruks for tilsynet og er ikke gjenstand for høring.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å aktivt bekjempe listeførte eksotiske sykdommer på akvatiske dyr, bl.a. ved å opprette kontrollområde rundt infisert anlegg eller område.

Høringsfristen er satt til 14. november 2010.