Rene fjorder i Rogaland

Del saken

Gjennom systematisk måling har Blue Planet AS vist at 11 fjordsystemer i Rogaland har god vannkvalitet.

Den første rapporten basert på analyser av næringssalter, klorofyll a og siktedyp i perioden mai til august 2010, viser at myndighetens miljømål er tilfredstilt, opplyser Blue Planet i en pressemelding.

Gjennom prosjektet «Overvåking Ryfylke» vil Blue Planet AS gjennomføre den mest langsiktige kartleggingen av noen fjordsystem i Norge. Det er et samarbeid mellom Marine Harvest, Grieg Seafood, Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Feøy Fisk og Erfjord Stamfisk. I tillegg er Rogaland Fylkeskommune og Ryfylke Fondet med og finansierer prosjektet. 

Oppdrettere i Rogaland ønsker fremtidig vekst i bransjen, vekst basert på kunnskap om bærekraft. Gjennom prosjektet «Overvåking Ryfylke» er det et ønske om å overvåke miljøet rundt oss ved å skaffe langtidsserier av næringssaltkonsentrasjoner, undersøkelser av makroalgesituasjonen og bunnfauna.

Bærekraft kan defineres som muligheten til å tilfredsstille nåværende generasjoners behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. Næringen er tildelt en rettighet til å benytte et fellesareal til produksjon av et sunt og næringsrikt produkt, og det skal selvfølgelig skje på en bærekraftig måte. Det vil alle være tjent med, både oppdrettere og samfunnet rundt oss, uttaler Eivind Helland, Administrerende Direktør i Blue Planet AS.

Utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrett skal utgjøre et lite miljøproblem i Norge. Oppdrettsnæringen er allerede pålagt å overvåke miljøtilstanden ved og under anleggene, også når produksjonen i anlegget er på det høyeste. Analyser viser at det er god miljø standard på de aller fleste lokaliteter.

Gjennom prosjektet «Overvåking Ryfylke» har oppdretterne tatt initiativ til en mer detaljert kartlegging av fjordene i Rogaland for å dokumentere miljøstatus. Målet er å bidra til langtidsstudier over næringssaltkonsentrasjoner i kystvannet i Rogaland, kartlegge eventuelle endringer i næringssaltkonsentrasjonene i Rogaland over tid, kartlegge tilstanden til bløtbunnssamfunn på utvalgte lokaliteter, overvåke situasjonen for makroalger i fjordsystemene og etablere kunnskap om eventuelle andre miljøparametre som bør overvåkes.

I løpet av noen uker vil Blue Planet AS legge fram status for makroalge (tang og tare) situasjonen i Rogaland sommeren 2010.