Gebyr for produsenter av muslinger

Fra og med 15. oktober 2010 iverksettes gebyr for produsenter av levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler.

Gebyrets størrelse er på 6.875 kr per år, per tillatelse.

For inneværende år vil fullt gebyr bli innkrevd før utløpet av 2010. Ny innkreving vil deretter skje årlig. Gjennomføring av gebyret innebærer endring i praksis og betaling for visse laboratorieanalyser, melder Mattilsynet.

Les også: Nytt gebyr for skjellprodusenter 27.03.2010

Hvem gjelder gebyret for?

Gebyret vil bli krevd inn fra lokaliteter med tillatelsesnummer gitt av Fiskeridirektoratet (eller fra Fylkeskommunene etter 01.01 2010).

Det vil foreløpig ikke bli krevd inn gebyr fra produsenter fra naturlige bestander. Gebyrkravet gjelder heller ikke for tillatelser som ikke omfattes av tilsynskravene i hygieneregelverket. Dette unntaket gjelder blant annet akvakulturtillatelser for yngel- og stamdyr (dersom det ikke høstes derfra).

Det vil foreløpig ikke bli krevet inn gebyr fra produsenter kamskjell (både naturlige bestander og der det er gitt tillatelse til dyrking kun av kamskjell). Kamskjell kan høstes fra uklassifiserte områder, og dette innebærer at Mattilsynet ikke plikter å føre tilsyn med slike produksjonsområder.

Produsenter av muslinger mv. som høster fra naturlige bestander av muslinger mv. må inntil videre dekke en egenandel for algetoksinanalyser slik som ved dagens praksis. Produsenter som høster naturlige bestander av muslinger mv. kan imidlertid omfattes av gebyrkravet dersom produsenten ønsker klassifisering.

Hvilke endringer?

Produsenter som omfattes av gebyrkravet får dekket kostnader til analyse som beskrevet under. Prøver til slike analyser skal tas ut av produsenten selv.

Algetoksiner
Mattilsynet dekker hele kostnaden for inntil fire algetoksinanalyser i året (fra januar til desember). For 2010 betyr dette at Mattilsynet dekker ca. 12600,- kroner per analyse for fire analyser.

Når fire prøver er analysert, må produsenter dekke kostnaden for biologisk metode for DSP-toksinene og kjemisk metode for PSP- og ASP-toksinene. For 2010 utgjør dette 10200,- kroner. Regelverket krever kun bruk av biologisk metode for påvisning av fettløselige toksiner (DSP-toksiner). Frem til regelverket endres og det kreves bruk av kjemiske metoder, dekker Mattilsynet derfor kostnaden for kjemiske analyser for DSP-toksiner (2400,- kroner per analyse).

Analyseprisen er markedsstyrt. For opplysninger om analyseprisen, ta kontakt med Analysesenteret i Trondheim.

E. coli
Mattilsynet dekker kostnaden for inntil 12 analyser per år som skal gi grunnlag for klassifisering eller inntil seks analyser for oppfølging/vurdering av klassifisert produksjonsområde.

Dette gjelder kun for lokaliteter som ikke omfattes av tilsynsprogrammet i gebyråret. Dersom Mattilsynet skal dekke kostnader for E. coli-analyser, skal prøvetaking skje i samråd med distriktskontoret.

Tungmetaller
Mattilsynet dekker kostnaden for en tungmetallanalyse dersom tungmetallinnhold ikke kan dokumenteres for produksjonsområdet.

Dette gjelder kun for lokaliteter som ikke omfattes av tilsynsprogrammet i gebyråret. Dersom Mattilsynet skal dekke kostnader for tungmetallanalyser, skal prøvetaking skje i samråd med Mattilsynets distriktskontoret.

Laboratorier

Prøver til E. coli-analyse og tungmetallanalyse skal sendes til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), og prøver til algetoksinanalyser sendes til Analysesenteret. Mattilsynet dekker kostnadene til slike analyser kun når prøvene sendes til disse laboratoriene.

Et eget følgeskjema må følge prøvene til laboratoriet slik at laboratoriet får den nødvendige informasjonen om prøven. Analysekostnader blir ikke dekket av Mattilsynet når prøver ikke følges av dette skjemaet.