Skal vurdere slam fra oppdrett

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å foreta en risikovurdering av slam og bunnfall fra oppdrett.

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gi en uttalelse om hygieniske sider ved bruk av slam og bunnfall fra klekkeri-, settefisk- og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel i forhold til dagens krav i forskrift om organisk gjødsel, melder VKM.

Omfattes ikke av biproduktforordningen

Bakgrunnen for oppdraget er at denne typen slam ikke omfattes av forskriften om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (biproduktforordningen). Mattilsynet mener derfor det er derfor behov for å utvikle nasjonale retningslinjer for bruk av disse produktene som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Klekkerier, settefiskanlegg og innlandsfisk

Det aktuelle slammet kommer i dag fra klekkeri og settefiskanlegg, og fra oppdrett av innlandsfisk. Slammet består for det meste av fôrrester og fiskeekskrementer.

Mattilsynet, sier at de ikke er kjent med at det blir brukt slam og bunnfall fra marine oppdrettsanlegg, men at de ikke kan utelukke at det blir aktuelt senere, opplyser VKM.

VKM har mottatt en foreløpig bestilling fra Mattilsynet. Oppdraget vil bli behandlet i VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer, opplyser VKM.

Mattilsynet ber VKM spesielt kommentere hva et eventuelt fritak fra hygienekrav og relaterte analysekrav vil bety for risikoen for spredning av fiskesykdommer, melder Mattilsynet.

Se: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Lovdata)

Mattilsynet mottar gjerne skriftlige innspill på dette utkastet innen 22. oktober. Ikke alle innspill kan etterkommes, men de vil bli vurdert, opplyser Mattilsynet.

Samtidig med bestilling av ovennevnte risikovurdering, har Mattilsynet også bedt VKM om en risikovurdering av dagens krav til hygienisering av organisk gjødel fra landbruket.

For det oppdraget har Mattilsynet bedt om en risikovurdering av hvilke indikatororganismer som egner seg for å vise at produktene har vært gjennom en tilfredsstillende hygienisering for å unngå sykdomssmitte til planter, dyr og mennesker.