Vil ha ukentlig rapportering om lakselus

Mattilsynet ønsker både flere opplysninger og hyppigere rapportering om lakselus. Nå sendes forslag til endring av luseforskriften på høring

Oppdrettere av laks og ørret med videre, vil snart pålegges ytterligere rapporteringsbyrde, såfremt Mattilsynet får gjennomslag for å endre luseforskriften.

På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet nå på høring et utkast til endringer i forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg. Forskriften vil endre forskrift av 9. juli 2008 nr. 797 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg.

Les også: Økende lusenivå og resistens 20.10.2010

Foreslår ukentlig rapportering og krav om flere opplysninger

Det foreslås nå ukentlig krav til rapportering av tellinger av lakselus, sjøtemperatur og dato for slik måling, bruk av leppefisk, gjennomførte behandlinger og tidspunkt for behandlingene samt informasjon om hvilke virkestoff som er benyttet og mengde.

Hensikten med endringsforslagene er å få en bedre oversikt over lakselussituasjonen i akvakulturvirksomhetene og bruk av legemidler mot lakselus. Et styrket faktagrunnlag vil gjøre næringen og forvaltningen bedre i stand til å iverksette nødvendige forebyggende og bekjempende tiltak, mener Mattilsynet.

Mattilsynet foreslår i tillegg å gjøre en endring i prosedyrene for innfanging av fisk før telling av lakselus. Endringen medfører at virksomhetene står friere til å velge metode for innfanging av fisk for telling av lus, så lenge kravet til uttak av et representativt utvalg et oppfylt.

Bakgrunn for forslaget

Lakselussituasjonen er kompleks og krever kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og justering av tiltak, uttaler Mattilsynet. Det er først når man tar i bruk nytt regelverk i praksis, at man ser styrker og svakheter ved det. Regelverket skal være dynamisk slik at det kan endres etter behov.

Luseforskriften ble fastsatt i 2009 og har hatt en positiv effekt for arbeidet mot lakselus. Som forventet har aktiv bruk av bestemmelsene også avdekket enkelte punkter som kan forbedres, og dette er bakgrunnen for forslaget, opplyser Mattilsynet.

Rapporteringshyppighet
Dagens forskrift har kun krav til rapportering en gang pr. måned. Mattilsynet ønsker å endre dette til ukentlig rapporteringer for å sikre en bedre oversikt over lusesituasjonen. En ukentlig rapportering vil fortløpende vise utviklingen på enkeltlokalitetene og gjøre det mulig å handle fort dersom situasjonen forverrer seg, mener tilsynet.

Nye opplysninger som skal rapporteres
I gjeldende forskrift er det krav om månedlig rapportering av antall voksne hunnlus av lakselus, antall lakselus i bevegelige stadier, antall gjennomførte behandlinger, sjøtemperatur og bruk av leppefisk. Dette videreføres som ukentlig rapportering. I tillegg til disse opplysningene foreslår vi at også følgende skal rapporteres ukentlig:

  • Antall gjennomførte behandlinger mot lakselus siste uke, jf. punkt c.
  • Tidspunkt for eventuelle behandlinger mot lakselus, jf. punkt d.
  • Hvilke virkestoff og mengde som er benyttet ved eventuelle behandlinger mot lakselus, jf. punkt e.
  • Dato for måling av sjøtemperatur.
  • Eventuell bruk av leppefisk: dato for utsett, antall og art.

Som en følge av at virksomheten nå får plikt til å rapportere tidspunkt for behandling, hvilke virkestoff og mengde som er benyttet og antall leppefisk, tas disse punktene ut fra vedlegg 1. punkt 5, opplyser Mattilsynet.