Tar fortsatt krafttak mot lakselus

Havbruksnæringen satser fortsatt store beløp for å bekjempe lakselus.

- Lusesituasjonen i havet er laksenæringens største utfordring for tiden. Det er satt i gang et svært omfattende bekjempelsesarbeid, og næringen vil i kommende toårsperiode bruke i størrelsesorden 120 millioner kroner på luseforskning og utviklingstiltak, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Høsten er naturlig oppblomstringstid for lakselus langs deler av kysten. Det gjelder også i år. For høye forekomster av lus er uønsket både av hensyn til oppdrettsfisken og villaksen langs kysten.

- Næringen tar dette ansvaret på høyeste alvor og har sammen med forvaltning, fiskehelsetjeneste og andre kompetansemiljøer satt iverk en omfattende innsats langs hele kysten. Også bedrifter i områder som ikke har luseproblem deltar, understreker Andreassen.

Havbruksnæringen har løst utfordringer før, og forskning og felles innsats er nøkkelen til å løse også denne utfordringen. I inneværende toårsperiode brukes det i størrelsesorden 120 millioner kroner på luseforskning og utviklingstiltak, hovedsakelig finansiert av oppdrettsnæringen, heter det i pressemeldingen fra FHL.

120 millioner fordelt på 2010 og 2011

Pressemeldingen fremstår som noe uklar, da den tilsynelatende omtaler at det satses 120 millioner kroner både i «kommende» periode og i «inneværende» periode. fish.no tar derfor kontakt med FHL for å få avklart hvor mye næringen satser i kampen mot lakselus.

- Det skrives om 120 millioner kroner både i «inneværende» og i «kommende» periode. Vil det si at det brukes totalt 240 millioner kroner?

- Det er direkte innsats i 2010 og 2011, sier Andreassen til fish.no.

Hva legger du i det? 

- Det er for perioden 2010 og 2011, det vil si en toårsperiode. For øvrig kommer håndteringskostnadene i tillegg, sier Andreassen.

Krafttaket mot lus på laks, fremstår med det som bare en videreføring av det som ble påbegynt høsten 2009.

Les også: Tar krafttak mot lakselus 20.11.2009

Felles løft i hele næringen

-  Vi ser alle at luseutfordringen ikke er løst over natta. Høsten 2009 gikk derfor samtlige oppdrettsselskaper i Norge sammen om å etablere en felles organisering av arbeidet med lusebekjempelsen. Dette er trolig et av de største frivillige koordineringsprosjekter som er gjennomført i norsk næringsliv noensinne.

Det første målet om å få ned lusenivåene våren 2010 for å skjerme villsmolten som vandret ut i havet, var vellykket, skriver FHL i meldingen.

- Samtidig fortsetter dette arbeidet med nasjonal, regional og lokalt koordinert behandling, kompetanseheving og forskningsprosjekter inntil utfordringen er løst. Et eksempel er satsingen på naturlig avlusning ved bruk av leppefisk. Det er ett av tiltakene vi har store forhåpninger til, sier Andreassen.

I det nasjonale bekjempelsesprosjektet er kysten er delt inn i tre regioner og 16 soner for å sikre samordnet behandling. Arbeidet skjer i samarbeid med Mattilsynet som har forvaltningsansvaret på dette området, samt sentrale forsknings- og kompetanseinstitusjoner.

Økning på høsten

Lakselus lever naturlig i havet, og i takt med økende sjøtemperatur hver høst, ser vi en oppblomstring langs deler av kysten. Det gjelder også denne høsten, konstaterer Andreassen.

- Vi har god oversikt og situasjonen er under kontroll, men vi kunne ønsket oss lavere tall nå i høst, sier Andreassen.

I september viser lusestatistikken at det er færre antall anlegg med mer lus enn tillatt, i forhold til samme periode i fjor. Antallet har gått ned fra 114 til 93 i forhold til fjoråret. Det er også færre tilfeller av store overskridelser, melder Mattilsynet.

Ingen av regionene har i snitt lusetall over grensene som er fastsatt av myndighetene. For enkeltbedrifter med lusetall over grenseverdien, kan Mattilsynet iverksette en rekke tiltak slik at lusenivået blir i samsvar med regelverket.

Les også: Økende lusenivå og resistens 20.10.2010

Mål: Robust lusebekjempelse

- Også våren 2011 er målet å få lusenivået i oppdrettsanleggene på et nivå som ikke påvirker utvandrende villaks,  slik situasjonen var  i vår. På lengre sikt er målet å utvikle en robust lusebekjempelse som i minst mulig grad er avhengig av legemidler i bekjempelsen. Dette er en oppgave og et ansvar som påhviler hele næringen slik at vi kan sikre fortsatt bærekraftig matproduksjon og den viktige sjømattilførselen til markedene, sier Andreassen.