Internasjonalt møte om lakselus

Nærmere 80 deltagere fra lakseproduserende land var samlet i Aberdeen 18. og 19. oktober 2010 for å diskutere en koordinert forskningsinnsats for bekjempelse av lakselus.

Det ble gitt innledende presentasjoner fra Canada, Irland, Skottland og Norge, om status for overvåkningen av lusetall og resistenssituasjonen.

– Behov for intensivert koordinering og formidling

Det har vært rettet mye søkelys mot lakselusproblematikken her hjemme og i andre land, og det pågår mye internasjonal forskning innenfor lakselus. Men det er behov for å få intensivert kunnskapsformidlingen og koordineringen av forskningsinnsatsen, og dette er nå løftet opp på et internasjonalt nivå, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

Delegatene på konferansen diskuterte mange av de nå velkjente temaene innenfor lakselusproblematikken. Bruk av legemidler, epidemiologi og spredningsmodeller, vaksine og avl, leppefisk og overvåking av lusetall og resistenssituasjon ble tatt opp i tematiske arbeidsgrupper. Gruppene fikk i oppdrag å skissere hvilke mål en ønsker oppnådd innenfor en femårsperiode, og deretter foreslå prioriterte FoU-aktiviteter for å komme i mål.

Randi Nygaard Grøntvedt fra Veterinærinstituttet, som koordinerer innsatsen på lakselus for FHF og som var en av organisatorene av arbeidsmøtet, karakteriserte møtet som produktivt og sa at det var gledelig å konstatere at det var bred internasjonal enighet om hvilken vei man må gå for å kontrollere lakselus.

– Hver tematiske arbeidsgruppe ble ledet av en sentral forsker innenfor det enkelte området, og innenfor hver arbeidsgruppe ble det tatt initiativ til ulike veier for videre forskning, kunnskapsformidling og tiltak i næringen. Håpet er at det vil utløses mange ulike aktiviteter på ulike nivå som følge av denne kunnskapsplattformen, sa Nygaard Grøntvedt i etterkant av møtet.

– Kunnskapshull

Mange sentrale kunnskapshull ble identifisert gjennom de tematiske diskusjonene, og det ble foreslått flere forskningsaktiviteter og relaterte aktiviteter.

– Helt sentralt er behovet for et multinasjonalt samarbeid for standardiserte lakselustellinger og resistensovervåkning for å kunne legge gode bekjempelsesstrategier og dokumentere effekt av ulike tiltak. For fremtidig god, robust kontroll av lakselus er det overordnet et sterkt behov for konkret kunnskap om hvordan Integrated Pest Management i akvatiske systemer kan holde lusenivået nede, slik at en ikke må basere seg på brannslokking ved hjelp av legemidler, uttalte Nygaard Grøntvedt.

Samtidig understreket hun hvor viktig det er å få utviklet sterke ikke-medikamentelle tiltak raskt, og at det er et sterkt behov for mer biologisk kunnskap om interaksjon mellom vert og parasitt.

Arbeidsmøtet avdekket et tydelig behov for felles prioritering og samarbeid internasjonalt. Det var bred enighet om at samspill mellom forskningsmiljøene, industri og forvaltning er nødvendig. Delegatene understreket at det haster med å få på plass god nok kunnskap om ulike tiltak, som for eksempel strategisk bruk av legemidler, brakklegging og leppefisk, og ta disse i bruk for kontroll av lakselus.

– Mye forskning pågår allerede på ulikt hold, men det er helt nødvendig med en spisset innsats innenfor de ulike temaene, samt en bred deltagelse fra næringen, fastslo Nygaard Grøntvedt.

Kunnskapsplattformen Sea Lice Multination

Det viktige arbeidet som allerede er nedlagt av Sea Lice Multination, ble fremhevet av Dr. Gordon Richie, VP Fish Health & Welfare i Marine Harvest. Han roste initiativet bak SLM og understreket hvor viktig det var for lakseoppdrettsnæringen at arbeidet med, og videre organisering av SLM fortsetter.

– Lakselus er et globalt fenomen som angår alle i næringen. Derfor er det avgjørende at alle relevante aktører i bransjen, fra oppdrettsselskaper til lovgivere og vitenskapsfolk, kommer sammen internasjonalt for å konfrontere lakselusproblematikken, sa han.

På bare seks måneder er det blitt organisert to internasjonale møter, og Ritchie mener det er oppmuntrende å se hvilken iver og satsningsvilje som utvises av alle involverte parter.

– Mange spesialister er med i prosessen, og det er for øyeblikket mange prosjekter og mulige løsninger som er under utvikling. Med en bedre forståelse av kunnskapshullene, og med flere multinasjonale samarbeidsprosjekter, håper vi å se konkrete resultater av dette initiativet som igjen vil lede oss mot bærekraftige løsninger på dette problemet, la han til.

Arbeidsmøtet i Aberdeen der Marine Scotland Science var vertskap, var en oppfølging av et oppstartsmøte i Bergen i februar i år. Denne kunnskapsplattformen er initiert av Marine Harvest, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Veterinærinstituttet.