Vekst og resultatforbedring i NRS

NRS oppnådde i tredje kvartal 2010 et resultat før skatt på 35,5 millioner kroner, mot -35,8 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Norway Royal Salmon ASA oppnådde vesentlig resultatforbedring og økte marginer i tredje kvartal 2010 i forhold til samme periode i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

Hittil i år er EBIT før verdijustering av biomassen NOK 109,8 millioner og resultat før skatt NOK 106,9 millioner. Omsetningen økte til 497,7 millioner kroner i 3. kvartal 2010, fra 397,9 millioner kroner i 3. kvartal 2009.

- Omsetningen i tredje kvartal 2010 var høy som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning var på 25,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier administrerende direktør John Binde i Norway Royal Salmon.

EBIT før verdijustering av biomassen av laks og ørret, ble i tredje kvartal 2010 NOK 23,8 millioner mot NOK 1,2 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, en økning på NOK 22,6 millioner. Resultatandel fra tilknyttede selskaper var NOK 4,2 millioner i tredje kvartal, en økning med NOK 6,9 millioner fra samme periode i fjor.

Egenkapitalen er økt med NOK 60 millioner i kvartalet og er ved utgangen av tredje kvartal NOK 511 millioner, som gir en egenkapitalandel på 39,9 prosent. Netto rentebærende gjeld har i tredje kvartal økt med NOK 56 millioner til NOK 361 millioner. Økningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Nord Senja Laks AS, oppbygging av biomassen for videre vekst, samt finansiering av øvrige investeringer. NRS hadde i kvartalet en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 9,1 millioner, som er en økning på NOK 39,5 millioner fra tilsvarende kvartal i fjor.

- Norway Royal Salmon kontrollerer hele verdikjeden, fra oppdrett til direktesalg. Det gir oss en unik posisjon og svært lovende vekstmuligheter, sier Binde.

Forretningsområdene

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT før verdijustering av biomassen i tredje kvartal 2010 på NOK 20,1 millioner mot NOK -4,5 millioner tilsvarende kvartal i fjor.  EBIT i kvartalet er negativt påvirket av utslakting av en lokalitet med fiskesykdommen PD i Region Sør. Oppdrettsvirksomheten oppnådde likevel en solid EBIT pr. kg sløyd vekt (før verdijustering) på NOK 10,75 i tredje kvartal 2010 mot NOK -2,63 i tilsvarende kvartal i fjor. EBIT pr. kg i kvartalet justert for effekten av utslakting av lokalitet med fiskesykdommen PD ble NOK 15,78.

Oppdrettsvirksomheten har som planlagt slaktet vesentlig lavere kvantum i tredje kvartal enn tidligere kvartaler i år. I tredje kvartal 2010 slaktet oppdrettsvirksomheten 1.868 tonn sløyd vekt mot 1.708 tonn sløyd vekt i samme kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten slaktet 6.828 tonn i 2009 og estimerer å slakte 10.800 tonn i 2010 og 20.000 tonn i 2011.
Konsernet eier 25 konsesjoner som gir en slaktekapasitet på nesten 30.000 tonn i året. NRS har derfor en vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet som vi har et sterkt fokus på å sikre en lønnsom utnyttelse av, heter det meldingen fra NRS.

Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT på NOK 7,2 millioner i tredje kvartal 2010 mot NOK 6,8 millioner i samme kvartal i fjor. Omsatt kvantum i kvartalet er 11 858 tonn oppdrettsfisk som er en økning med 813 tonn fra samme kvartal i fjor.

Eneeier i Tri

NRS ervervet i tredje kvartal aksjemajoriteten i Nord Senja Laks AS og eier nå 2/3 av aksjene i selskapet som har 3 oppdrettskonsesjoner.

Les også: Salgsvekst for Norway Royal Salmon 06.09.2010

NRS ervervet etter kvartalets slutt 27,65 prosent av aksjene i settefiskprodusenten Ranfjord Fiskeprodukter AS. Dette vil gi konsernet en årlig tilgang på ca 1,5 millioner smolt fra 2012 og som styrker smolttilgangen og grunnlaget for videre vekst og utnyttelse av produksjonskapasiteten i Region Nord.

NRS har også inngått avtale om utløsning av minoritetsaksjonærene i AS Tri. Konsernets eierandel i AS Tri øker etter dette fra 76,24 prosent til 100 prosent.

Fiskeridepartementet har vedtatt at oppdrettskonsesjonene i Finnmark og Troms får en generell økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) på 5 prosent. Dette vil for NRS utgjøre en økning på 855 MTB i Region Nord.

Les også: Aukar MTB-grensa i nord 05.11.2010

På ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2010, vedtok aksjonærene i NRS å omdanne selskapet til allmennaksjeselskap (ASA). Det ble samtidig enstemmig vedtatt å gi styret fullmakt til å søke børsnotering av selskapet.