Har kartlagt tang og tare i Rogaland

Gjennom en detaljert kartlegging av makroalger (tang og tare) i Rogalandsfjordene, har Blue Planet AS vist at det er god vekst av viktige arter, som blant annet sukkertare.

Gjennom prosjektet «Overvåking Rogaland», vil Blue Planet AS gjennomføre en langsiktig kartlegging av noen fjordsystemer i Norge.

Prosjektet er et samarbeid mellom Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Erfjord Stamfisk, Feøy Fiskeoppdrett, Grieg Seafood og Marine Harvest. I tillegg er Rogaland fylkeskommune og Ryfylke Fondet med og finansierer prosjektet. 

- Oppdrettere i Rogaland ønsker fremtidig vekst i bransjen, vekst basert på kunnskap om bærekraft. Gjennom prosjektet «Overvåking Rogaland» er det et ønske om å overvåke miljøet rundt oss ved å skaffe langtidsserier av næringssaltkonsentrasjoner, undersøkelser av makroalgesituasjonen og bunnfauna.

Det skriver administrerende direktør i Blue Planet AS, Eivind Helland, i en pressemelding.

- I juni 2010 ble makroalgesamfunn ved 21 lokaliteter i Rogaland kartlagt. Makroalge situasjonen kan være en god miljø indikator. Status for lokalitetene i Rogaland viser bra vekst av tare. Undersøkelsene viser også at sukkertare er en vanlig art på de fleste lokaliteter, og at den nedre voksegrense er god, forteller Helland.

Som konklusjoner fra de to første rapportene i prosjektet «Overvåking Rogaland», fremholder Helland følgende:

  1. Fjordene i Rogaland tilfredsstiller myndighetenes miljømål med hensyn på næringssalter, klorofyll a og siktedjup.
  2. Makroalgesituasjonen i Rogaland viser vekst av sukkertare på de fleste lokaliteter.
     

Videre undersøkelser vil gi gode langtidsserier, slik at man kan fange opp variasjoner, påpeker Helland.

Les også: Rene fjorder i Rogaland 05.10.2010

Om Blue Planet
Blue Planet AS er en non-profit nettverksorganisasjonen med tilholdssted på Måltidets Hus i Stavanger.