Undersøker villtorsk i Skjerstadfjorden

Havforskningsinstituttet undersøker om oppdrettstorsk påvirker villtorsk.

Forskere fra Havforskningsinstituttet var sist uke i Skjerstadfjorden i Nordland for å samle inn prøver av torsk utenom gytetiden. I tillegg er det viktig for forskerne å knytte kontakter til lokale fiskere og nøkkelpersoner i området, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Arbeidet er en del av en omfattende utredning av oppdrettstorsk sin innflytelse på villtorsk, som Havforskningsinstituttet skal gjennomføre innen sommeren 2011. 

Utredningen blir gjort etter at Fiskeri- og kystdepartementet har stilt midler til rådighet for overvåking av rømt oppdrettsfisk. Den skal omfatte både gyting i merd og effekter som konkrete rømminger fra oppdrettsanlegg har på ville bestander. Det forutsettes at arbeidet med effekter av rømming fortrinnsvis skal foregå i Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen i Nordland, opplyser Havforskningsinstituttet.

Den pågående prøvetakingen vil bli fulgt opp  gjennom et samarbeid med lokale fiskere i løpet av de kommende ukene, og til våren skal Havforskningsinstituttet gjennomføre prøvetaking av gytefisk på gytefeltene og egg -og larveundersøkelser.

Siden prøvene som er tatt nå, er tatt utenom gytetiden, er de med på å danne et bilde av den generelle situasjonen når det gjelder torsk i fjorden. Det kan også tenkes at det finnes oppdrettstorsk i fjorden uten at den kommer til de lokale gyteplassene i gytetida, påpeker Havforskningsinstituttet.

Besøket og prøvetakingen som Havforskningsinstituttet gjennomførte, ble mottatt med stor entusiasme og interesse fra lokalmiljøet, konstaterer instituttet. Onsdag kveld ble det arrangert et folkemøte på Rognan der både involverte kommuner og politikere deltok.