- Kan flerdoble produksjonen

Del saken

Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet, mener at Norge har plass til mye større oppdrettsproduksjon i åpne anlegg enn dagens produksjon.

Det kom frem under Sjømatkonferansen i Bergen mandag 22. november.

Kan sjømat bli «den nye oljen»?

Konferansen ble innledet av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), som i sitt foredrag med tittelen «Kan sjømat bli den nye oljen?», fortalte om regjeringens visjoner for sjømatnæringen.

- Regjeringas visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, sa Bergh-Hansen.

Hun viste videre til at sjømatproduksjon på få år har blitt den tredje viktigste eksportnæringen i Norge. Den står nå for 5,8 prosent av eksporten, mens petroleumssektoren står for 64,2 prosent. 

- Grunnen til at disse tallene er viktige, er at vi ikke må tro at det å utnytte havressursene kan nå nivået for verdiskaping i petroleumssektoren uten en stor - og bred investering i forskning og utvikling. Flere av løsningene som er i bruk i petroleumssektoren i dag, er resultat av store investeringer i forskning og teknologiutvikling i 1970-, 1980- og 1990-årene, fortalte Berg-Hansen.

Hun mener at forskning er svært viktig også for sjømatnæringen.

- I dag er det ikke like enkelt å begripe omfanget av det potensialet som ligger i havet. Det står heller ikke utenlandsk ekspertise klar til å hjelpe oss. Vi må selv skape kunnskapsgrunnlaget. Til gjengjeld – og dette er viktig – er det vi som eier kompetansen, sa Berg-Hansen. 
 
- Det er klart at skal Norge være internasjonalt konkurransedyktige, må vi være ledende på forskning og utvikling, produktutvikling, kvalitetssikring og markedsarbeid i de sektorene vi satser på. Det er en realitet at det også i framtida vil stilles store krav til at vi har kunnskap om konsekvenser av våre virksomheter og verktøy til å håndtere dem. Vestlandet og Bergen har gode forskningsmiljøer, og dermed gode muligheter til å bidra her.

- Må være bærekraftig

- Norge er verdensledende på fiskeriforvaltning og fangstteknologi. Havbruksvirksomheten har også skapt nye industrier på områder som fôrproduksjon, farmasi, produksjonsteknologi og logistikk, fortalte Berg-Hansen.

- For at oppdrettsnæringa skal kunne oppfylle sitt potensial i framtida, må den drives bærekraftig. En næring som ikke er - og ikke oppfattes å være bærekraftig - har ikke evighetens perspektiv, sa Berg-Hansen.

- Jeg legger derfor stor vekt på å følge opp regjeringas strategi for ei miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Det skal etter hvert utvikles indikatorer og mål for hva som er akseptabel miljøpåvirkning, og kriterier for lokalisering av oppdrettsanlegg basert på en bredere økosystemtilnærming, fortalte Berg-Hansen.

- Hardangerfjorden er et nærliggende eksempel på at havbruksaktiviteter til dels er utenfor bærekraftsrammene, og det er derfor tatt flere konkrete grep for å få til en bedring av situasjonen, sa Berg-Hansen.

Les hele talen her:
•  Kan sjømat bli den nye oljen? Regjeringas visjoner for utvikling av sjømatnæringa

Les også: Vil skape verdas fremste sjømatnasjon 02.06.2010
Les også: - Bærekraft og verdiskapning avgjørende 05.03.2010

Lukkede anlegg

Berg-Hansen er ikke avvisende til kravet fra miljøvernorganisasjoner om lukkede oppdrettsanlegg, i det minste i en del av produksjonskjeden, skriver NTB/bygg.no i en omtale av diskusjonene under konferansen.

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA mener også at lukkede anlegg er mulig i sjøen, men han avviser landbaserte anlegg. Han tror at det etter hvert kommer teknologiske løsninger som kan gi bedre kontroll med rømming og forurensning. Aarskog fortalte at oppdett av sjømat har økt kraftig de siste 20 årene, men at det vil bli behov for enda mer.

- For å klare å mette en stadig økende befolkning, må mer mat hentes fra havet, sa Aarskog.

- Kan flerdoble oppdrettsproduksjonen i Norge

Forskningsdirektør Ole Arve Misund i Havforskningsinstituttet mener derimot at det er mulig å bygge videre på dagens åpne anlegg, og at problemene med lakselus, rømming og forurensning lar seg løse. Han ga uttrykk for stor optimisme når det gjelder videre vekst for norsk havbruk, skriver nyhetsbyrået.

- Vi har plass til fem ganger så mye oppdrett som i dag, kanskje ti ganger så mye, sa han og viste til at arealet av dagens oppdrettsanlegg ikke fyller mer enn rullebanene på Gardermoen, sa Misund.