- Rømmingstallene går feil vei

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Hittil i år er 251 000 laks rapportert rømt, mot 195 000 laks for hele 2009, melder Fiskeridirektoratet.

- Antall innrapporterte rømte laks så langt i år overstiger tallene for hele fjoråret. Dette er en utvikling for laks som går feil vei, sier Jens Chr. Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen.

- Vi er nå inne i en årstid som erfaringsmessig kan gi mange rømmingshendelser, og det er all grunn til å være skjerpet på hver eneste lokalitet hver eneste dag, understreker Holm.

- Menneskelige feil

Han påpeker at en urovekkende høy andel av rømmingsepisodene skyldes menneskelige feil.

- Store antall fisk i hver enhet og bruk av avansert teknologi stiller høye krav til profesjonalitet i oppdrettsbedriftene. Fiskeridirektoratet forventer at alle aktører og leverandører i næringen erkjenner sitt miljøansvar og at dette gjenspeiler seg i den daglige driften, sier Jens Christian Holm.

- Tallene er for lave 

Oppdrettsnæringen har et stort og uforklart svinn i antall fisk, fra utsett av settefisk eller smolt og frem til slakting. Det regnes ikke for usannsynlig at noe av svinnet skyldes ukjente rømminger, og at de reelle rømmingtallene derfor kan ligge høyere enn hva den offisielle statistikken sier.

Fiskeridirektoratet er nå tydelige på at det rømmer mer fisk enn det som innrapporteres.

- Fiskeridirektoratet vet at de innrapporterte tallene er for lave, og arbeider sammen med Havforskningsinstituttet for å finne ut hvordan direktoratet skal få sikrere tall for den reelle rømmingen, heter det i meldingen fra direktoratet.

- Når direktoratet likevel i mellomtiden bruker disse tallene, er det fordi direktoratet ikke har indikasjoner på at andelen urapportert rømming har endret seg de siste årene og dermed anses å være rimelig representative, slår Fiskeridirektoratet fast.

378.000 fisk rapportert rømt hittil i 2010

Fiskeridirektoratet har pr. 22. november fått innrapportert 44 rømminger i 2010. Det er en økning med 17 rømminger fra forrige oversikt fra begynnelsen av oktober.

Samlet utgjør rømmingene om lag 378 000 individer. Av dette utgjør laks 251.391 individer og torsk 119.200 individer. Med de siste lakserømmingene er også den nedadgående trenden fra tidligere i år, sammenlignet med 2009, snudd til en økning i antall rømt laks.

Les også: Rømmingstallene faller 01.10.2010

Til sammenligning ble det for hele 2009 registrert rømming av totalt 519.000 individer fra norske oppdrettsanlegg (oppjustert fra 510.000 individer i tidligere oversikter for 2009). Av dette utgjorde laks 195.000 (oppjustert fra 187.000 individer i tidligere oversikter for 2009), regnbueørret 133.000, torsk 175.000 og kveite 16.000 individer.

Laks

Pr. 22. november 2010 er det rapportert om rømming av 251.000 oppdrettslaks hittil i år.

For 2001, 2002 og 2003 var innmeldte rømmingstall for laks henholdsvis: 272.000, 477.000 og 409.000 individer (matfisk og settefisk).

For perioden fra 2004 til 2009 var tilsvarende rømmingstall for laks henholdsvis 553.000, 717.000, 921.000, 298.000, 111.000 og 187.000 individer.

De største rapporterte lakserømmingene i 2010, i følge siste oversikt fra Fiskeridirektoratet, er rømming av 41.904 laks fra Grieg Seafood Finnmark AS i mai måned, rømming av 25.782 fisk fra Firda Settefisk Alvøen AS i juli, rømming av 76.170 laks fra Sjøtroll Havbruk AS i oktober, og rømming av 50.090 laks fra Aqua Gen AS i oktober i år.
 
Regnbueørret

Pr. 22. november 2010 er det rapportert om rømming av 7.000 regnbueørret hittil i år.

Fra produsenter av regnbueørret ble det for 2001, 2002 og 2003 innrapportert følgende rømmingstall: 95.000, 253.000 og 144.000 individer.

For perioden 2004 til 2009 er de meldte rømmingstallene for regnbueørret henholdsvis 10.000, 8.000, 15.000, 315.000, 7.000 og 133.000 individer.

Marine arter

Pr. 22. november 2010 er det rapportert om rømming av 119.000 oppdrettstorsk hittil i år.

For torsk var rømmingstallene for perioden fra 2004 til 2009, henholdsvis 20.000, 213.000, 290.000, 85.000, 304.000 og 175.000 individer.