Dyrehelsesertifikat for rogn og fisk

Del saken

Det kreves dyrehelsesertifikat for overføring av rogn og fisk mellom områder med fristatus ved innenlands omsetning.

Ved overføring akvakulturdyr inn i et sykdomsfritt område, skal forsendelsen følges av dyrehelsesertifikat som sertifiserer at forsendelsen kommer fra et annet sykdomsfritt segment. Dette kravet gjelder også ved innenlands overføring av rogn, yngel, smolt eller stamfisk. Det er ikke krav om sertifikat ved overføring av materiale fra ILA fritt segment til område med lavere status, melder Mattilsynet.

Det er virksomheten som tar inn materiale i et sykdomsfritt område som er ansvarlig for at kravet til sertifikat følges opp. Virksomheten må fylle ut sertifikatet og ta kontakt med det lokale Mattilsynet før omsetning finner sted. Sertifikat skal signeres av Mattilsynet.

Sertifikatet ligger i TRACES, men det er ikke krav om å melde omsetning via TRACES ved innenlands omsetning. Vedlagt ligger helsesertifikat som skal benyttes ved innenlands omsetning.

Ved sertifisering av rogn er det ikke krav om inspeksjon, det sertifiseres da på grunnlag av Mattilsynets kjennskap til bedriften. Ved sertifisering av levende laks og annen fisk skal denne inspiseres i løpet av de siste 72 timene før lasting, for å sikre at den ikke viser klinisk tegn på sykdom.

ILA-frie områder

Norge har erklært og fått godkjent flere ILA-frie områder (segmenter og soner), basert på historisk frihet og målrettet overvåking. Alle akvakulturanlegg i disse områdene har status som kategori 1-anlegg og kan omsette levende akvakulturdyr til andre anlegg.

ILA-frie segment og -soner er knyttet til anlegg som produserer og omsetter rogn, yngel, smolt eller stamfisk. For å opprettholde status som sykdomsfritt segment er det mellom annet krav om at det ikke tas inn materiale fra områder med lavere sykdomsstatus.

Krav om dyrehelsesertifikat følger av omsetnings- og sykdomsforskriften (FOR 2008-06-17 nr 819) § 22. Dette er gjentatt i forordning 1251/2008 artikkel 5, med presisering av hvilken attest som skal brukes.

Les også: Endrer forskrifter på fiskehelseområdet 14.04.2010

Gebyr

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet er gebyrpålagt, jf. Forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet), vedlegg I.

I denne forskriften omtales dyrehelsesertifikat som «transportdokument» og gebyrlegges for «utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr», opplyser Mattilsynet.