Gebyr for skjellprodusenter i drift

Mattilsynet presiserer at gebyrplikten for tillatelser for produksjon av skjell, er knyttet til lokaliteter i drift.

Mattilsynet har fått en rekke henvendelser etter utsendelse av gebyrfakturaer. Henvendelsene har blant annet vært knyttet til at mange registrerte og gebyrlagte lokaliteter ikke er i drift, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

I forbindelse med innføringen av nytt regelverk, er skjellnæringen pålagt å betale et årlig gebyr. Gebyret skal dekke offentlig tilsyn og kontroll av muslinger. Mattilsynet viser til tidligere informasjon på tilsynets nettsider og utsendte fakturaer for innkreving av gebyr.

Mattilsynet presiserer at gebyrplikten skal være knyttet til lokaliteter i drift.

Ny gjennomgang av rammebetingelsene i 2011

I 2011 vil Mattilsynet gjenomgå erfaringene fra 2010 for å vurdere hvordan systemet kan bli bedre. Dette både for å sikre et effektivt offentlig tilsyn, det vil si et tilsyn som gir en god kontroll med tanke på mattrygghet og som er tilpasset næringens behov.

Mattilsynet ser at det er viktig å ha fokus på de aktive driverne i skjellnæringen og understreker at lokalisering av anleggene til færre områder, velegnet for slik virksomhet, er et viktig steg i retningen for å gjøre næringen mer robust.

- Dette vil kunne redusere næringens og det offentliges kostnader til kontroll av skjell betydelig. Mattilsynet vil i sitt videre arbeid ha fokus på dette, fastslår Mattilynet.
 
Les også: Gebyr for produsenter av muslinger 11.10.2010